Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-38: Uzavření dohody o parcelaci

ZK-04-2018-38.pdf, ZK-04-2018-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací ZK-04-2018-38
Název Uzavření dohody o parcelaci
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila Mgr. Eva Decroix - advokátka, zastupující společnost Devillé TPC Jihlava, s.r.o. se žádostí o uzavření dohody o parcelaci uložené pro dané území územním plánem. Jedná se o území v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a částečně i v k.ú. Jihlava. Do tohoto území zasahuje pozemek par.č. 6259/13 v k. ú. Jihlava, jehož vlastníkem je Kraj Vysočina, hospodaření je svěřeno Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.

Společnost Devillé TPC Jihlava, s.r.o. má zájem v daném území realizovat stavbu a stavební úřad Magistrátu města Jihlavy vyžaduje pro vydání územního rozhodnutí předložit dohodu o parcelaci tak, jak stanoví územní plán. Tato dohoda by měla zaručit všem vlastníkům pozemků v daném území přístup ke svým pozemkům z veřejných komunikací. Vzhledem k tomu, že již za současné situace je tato podmínka splněna, dohoda nepředpokládá žádné majetkoprávní přesuny pozemků.

Návrh řešení

OM navrhuje uzavřít mezi vlastníky pozemků v zájmovém území předkládanou dohodu. Bez této dohody by byl znemožněn další stavební rozvoj území a území by neplnilo svůj účel.

Kraj Vysočina má v daném území pozemek par.č. 6259/13 o výměře 81 m2, který mu i po uzavření dohody zůstane ve vlastnictví.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi vlastníky dotčených pozemků dohodu o parcelaci pozemků v k. ú. Bedřichov a v k. ú. Jihlava.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1057/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi vlastníky dotčených pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a v k. ú. Jihlava dohodu o parcelaci dle materiálu ZK-04-2018-38, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz