Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-39: Darování pozemku v k. ú. Podklášteří

ZK-04-2018-39.pdf, ZK-04-2018-39pr01.doc , ZK-04-2018-39pr02.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací ZK-04-2018-39
Název Darování pozemku v k. ú. Podklášteří
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Na OM se obrátilo město Třebíč se žádostí o darování pozemku par.č. 572/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 228 m2 v k. ú. Podklášteří a předložilo za tím účelem GP č. 2138-42051/2017, ze kterého vyplývá, že se jedná o původní pozemek  stejného čísla a druhu.

Dle žádosti města Třebíč má být pozemek zastavěn inlinovou stezkou nacházející se v okolí Bažantnice a rybníka Zámiš v Třebíči. Město má již vykoupeny části pozemků od soukromých osob a nyní se obrátilo na Kraj Vysočina se žádostí o převod výše uvedeného pozemku.

Návrh řešení

OM  navrhuje požadovaný pozemek převést do vlastnictví města Třebíč. Pozemek není zastavěn tělesem silnice a je pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silic Vysočiny nepotřebný.

Podmínka pro převod pozemku z vlastnictví kraje, tj. zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu, bude ke dni jednání zastupitelstva kraje splněna. Převáděný pozemek bude dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny vyjmut z hospodaření této organizace.

Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem požadovaný pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví města Třebíč a schválit dodatek Zřizovací listiny KSUSV, kterým bude tento pozemek vyjmut z hospodaření této organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0866/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu souhlasí s darováním pozemku par. č. 572/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 228 m2 v k.ú. Podklášteří z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny souhlasí s darováním pozemku par. č. 572/16 o výměře 228 m2 v k. ú. Podklášteří vzniklého dle GP č. 2138-42051/2017 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek dle GP 2138-42051/2017 par.č. 572/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 228 m2 v k.ú. Podklášteří z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

schvaluje

Dodatek č.  1734 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz