Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-41: Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic, k.ú. Lesonice

ZK-04-2018-41.pdf, ZK-04-2018-41pr01.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací ZK-04-2018-41
Název Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách - k.ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic, k.ú. Lesonice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny předala odboru majetkovému k řešení vyřazení krajských silnic ze sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina a jejich následné předání do vlastnictví příslušných obcí.

Mezi vyřazovanými silnicemi je silnice III/36078 v úseku km 5,430 - 8,167 v k. ú. Dolní Lažany. Vyřazovaná část komunikace se nachází  na pozemcích par.  č. 483/8 a par.č. 499 v k. ú. Dolní Lažany. Celková délka vyřazovaného úseku silnice je 2,737 km. Tato část komunikace má být převedena včetně zastavěných pozemků do vlastnictví obce Dolní Lažany, která usnesením zastupitelstva obce ze dne 23. 4. 2018 vyslovila souhlas s budoucím převzetím daného úseku do svého vlastnictví.

Na tento úsek silnice navazuje úsek na katastrálním území Horní Lažany u Lesonic, a to v km 8,167 - 8,912, celková délka je 0,745 km. Tímto úsekem silnice je zastavěn pozemek par.č. 88 v  k. ú. Horní Lažany u Lesonic.

Další úsek vyřazované silnice se nachází v k.ú. Lesonice od km 8,912 - 9,072, celkem 0,160 km. Zastavěným pozemkem je pozemek  par.č. 559 v k. ú. Lesonice. Úsek silnice III/36078 v k. ú. Horní Lažany u Lesonic a v k.ú. Lesonice bude  převeden včetně zastavěných pozemků do vlastnictví obce Lesonice. S obcí je záměr převodu předběžně projednán.

Návrh řešení

OM navrhuje část silnice III/36078 v rozsahu 5,430 km - 9,072 km včetně zastavěných pozemků v k. ú. Dolní Lažany, Horní Lažany u Lesonic a v k. ú. Lesonice převést do vlastnictví obce Dolní Lažany a obce Lesonice. Silnice slouží převážně pro potřebu místní dopravu a nenaplňuje znaky silnice III. třídy. Z tohoto důvodu je třeba silnice nejprve vyřadit z krajské silniční sítě a poté uzavřít darovací smlouvu s příslušnými obcemi.

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení části silnice III/36078 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a  příslušnými obcemi uzavřena darovací smlouva, kterou do vlastnictví obce Dolní Lažany a  obce Lesonice  bude převedeno těleso pozemní komunikace - vyřazeného úseku silnice III36078 včetně součástí a  příslušenství a zastavěných pozemků.

Záměr darovat část silnice III/36078 včetně silnicí zastavěných pozemků  v k. ú. Dolní Lažany, k.ú. Horní Lažany u Lesonic a v k.ú. Lesonice byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu a do dne jednání zastupitelstva kraje bude splněna zákonná třicetidenní podmínka zveřejnění.

Usnesení předpokládá vyhradit si pravomoc  rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Dolní Lažany a obcí Lesonice  na převod příslušného úseku silnice III/36078 a dále rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Dolní Lažany na převod části silnice III/36078 v  k. ú. Dolní Lažany a obcí Lesonice na převod části silnice III/36078 v k. ú. Horní Lažany u  Lesonic a k.ú. Lesonice a pozemků touto silnicí zastavěných.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0800/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny navrhla vyřazení části silnice III/36078 v rozsahu 5,430 - 9,072 km v k.ú. Dolní Lažany, Horní Lažany u Lesonic a v k.ú. Lesonice z krajské silniční sítě a jejich převod včetně pozemků zastavněých touto komunikací do vlastnictví příslušných obcí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

vyřazení je v souladu s koncepcí rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákon ač. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod části silnice III/36078 v úseku 5,430 km - 9,072 km;

rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a:

  • obcí Dolní Lažany, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice  III/36078 v rozsahu 5,430 - 8,167 km  včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 483/8 - ost. plocha, silnice, par. č. 499 - ost. plocha, silnice  v k. ú. Dolní Lažany;
  • obcí Lesonice, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v  rozsahu 8,167 - 9,072 km včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 88 - ost. plocha, silnice v k. ú. Horní Lažany u Lesonic a par. č. 559 - ost. plocha, silnice v  k. ú. Lesonice.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz