Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-42: Vzájemné darování pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda

ZK-04-2018-42.pdf, ZK-04-2018-42pr01.pdf , ZK-04-2018-42pr02.doc , ZK-04-2018-42pr03.doc

Číslo materiálu 42
Číslo jednací ZK-04-2018-42
Název Vzájemné darování pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o vzájemné darování pozemků mezi obcí Ruda a Krajem Vysočina dle geometrických plánů č. 444-414/2017 a č. 442-414/2017.  Geometrické plány předložila obec Ruda po realizaci akce  "Chodník podél II/602 Ruda" a žádá Kraj Vysočina o majetkoprávní vypořádání.

Geometrickým plánem č. 444-414/2017 se oddělil z pozemku par. č. 600/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1221 m2, který je ve vlastnictví obce Ruda  pozemek par. č.  600/3 o  výměře 2 m2 , jenž je zastavěn silnicí ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rovněž se geometrickým plánem č. 444-414/2017 oddělily z pozemku par. č. 1824/1 ostatní plocha, silnice o výměře 9180  m2, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina a v hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pozemky par. č. 1824/6 o výměře 459 m2 a par. č. 1824/7 o  výměře 41 m2, které tvoří veřejné prostranství. Geometrickým plánem č. 442-414/2017 se z  pozemku par. č. 1824/1 oddělil pozemek par. č.1824/4 o výměře 215 m2 a tvoří rovněž veřejné prostranství  a z pozemků par. č. 1824/2 ostatní plocha, silnice o výměře 14822 m2 a z par. č.  363/6 orná půda o výměře 96 m2, jenž jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a v hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace se oddělil pozemek par. č.  1824/5 o výměře 119 m 2, který tvoří také veřejné prostranství.

Návrh řešení

OM navrhuje převést pozemky, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, ale jsou využívány jako veřejné prostranství, obci Ruda a naopak pozemek, který je ve vlastnictví obce Ruda, ale nachází se pod stavbou silnice, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina, nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina. Záměr darování nově oddělených pozemků dle GP č. 444-414/2017 a 442-414/2017 a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m 2, par. č. 1824/7 o  výměře 41 m, par. č. 1824/4 o výměře 215 m2 - oddělených z pozemku par. č. 1824/1 a nově odděleného pozemku par. č. 1824/5 o výměře 119 m 2 - odděleného z pozemků par. č. 1824/2 a  par. č. 363/6 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda byl zveřejněn  na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 444-414/2017 a 442-414/2017 a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m 2, par. č. 1824/7 o  výměře 41 m, par. č. 1824/4 o výměře 215 m2 - oddělených z pozemku par. č. 1824/1 a nově odděleného pozemku par. č. 1824/5 o výměře 119 m 2 - odděleného z pozemků par. č. 1824/2 a  par. č. 363/6 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda  a nabýt darem z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina nově oddělený pozemek par. č. 600/3 o výměře 2 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 444-414/2017 z pozemku par. č. 600/1. Návrh usnesení předpokládá rovněž schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0795/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrhovaným majetkoprávním vypořádáním pozemků mezi obcí Ruda a Krajem Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s navrhovaným majetkoprávním vypořádáním pozemků mezi obcí Ruda a Krajem Vysočina.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 444-414/2017 a 442-414/2017 a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m 2, par. č. 1824/7 o výměře 41 m, par. č. 1824/4 o výměře 215  m2 - oddělené z pozemku par. č. 1824/1 a nově oddělený pozemek par. č.  1824/5 o  výměře 119 m 2 - oddělený z pozemků par. č. 1824/2 a par. č. 363/6 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda   z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;
  • nabýt darem  nově oddělený pozemek par. č. 600/3 o výměře 2 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 444-414/2017 z pozemku par. č. 600/1 z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje

Dodatky č. 1736 a č. 1737 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-04-2018-42, př. 2, ZK-04-2018-42, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz