Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-43: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Střížov u Chotěboře

ZK-04-2018-43.pdf, ZK-04-2018-43pr01.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací ZK-04-2018-43
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Střížov u Chotěboře
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny předala odboru majetkovému k řešení vyřazení některých krajských silnic ze sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina a jejich následné předání do vlastnictví příslušných obcí.

Usnesením 0665/12/2018/RK  rozhodla rada kraje mimo jiné zveřejnit záměr darování silnice III/36037 v úseku km 1,530 - 1,972 v k. ú. Odranec, obec Věcov  a silnice III/34531 v k. ú. Střížov u Chotěboře a  komunikací zastavěný pozemek par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o výměře 12 105 m2 v k.ú. Střížov u Chotěboře.  Silnice III/36037 má být převedena do vlastnictví obce Věcov a silnice III/34531 by měla být převedena do vlastnictví obce Chotěboř. Obě obce souhlasily s převodem silnic a pozemků silnicemi zastavěných do svého vlastnictví.

Silnice III/36037  v k. ú. Odranec je převáděná bez pozemků, které jsou vlastnictvím obce Věcov, a z tohoto důvodu bude v souladu s ustanovením § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

smlouva o budoucí darovací smlouvě projednávána pouze v radě kraje a nikoli v zastupitelstvu kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje silnici III/34531 včetně zastavěného pozemku v k. ú. Střítež u  Chotěboře převést do vlastnictví města Chotěboř. Silnice slouží převážně pro potřebu místní dopravu a nenaplňuje znaky silnice III. třídy. Z tohoto důvodu je třeba silnice nejprve vyřadit z krajské silniční sítě a poté uzavřít darovací smlouvu s městem Chotěboř.

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení  silnice III/34531 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř uzavřena darovací smlouva, kterou do vlastnictví města Chotěboř bude převedeno těleso komunikace silnice III34531 včetně součástí a  příslušenství a pozemek par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice v k. ú. Střížov u Chotěboře.

Záměr darování silnice III/34531 a silnicí zastavěného pozemku v k. ú. Střížov u Chotěboře je zveřejněn na úřední desce krajského úřadu a do dne jednání zastupitelstva kraje bude splněna třicetidenní lhůta pro zveřejnění záměru.

Usnesení předpokládá vyhradit si pravomoc  rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř na převod příslušné silnice  z vlastnictví kraje do vlastnictví  města Chotěboř a dále rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř na převod silnice III/34531 a pozemku touto silnicí zastavěného.

Návrh na rozhodnutí o uzavření budoucí darovací smlouvy s obcí Věcov bude předložen radě kraje po uplynutí lhůty zveřejnění na úřední desce.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0665/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s vyřazením komunikací III/36037 a III/34531, které je v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočina má vytipovány silnice III. třídy, které nesplňují požadavky na silnice III. třídy a zajišťují převážně místní dopravu a požádala OM o zajištění právních úkonů souvisejících s vyřazaní těchto silnic ze sítě krajských silnic. Mezi těmito silnicemi jsou i silnice navžené k převodu z vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákon ač. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod  silnice III/34531;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Chotěboř na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o  výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz