Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-44: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou

ZK-04-2018-44.pdf, ZK-04-2018-44pr01.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací ZK-04-2018-44
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny předala odboru majetkovému k řešení vyřazení krajských silnic ze silniční sítě silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina a jejich následné předání do vlastnictví příslušných obcí.

Mezi vyřazovanými silnicemi je i silnice III/36078 v části km 0,000-0,524  včetně částí pozemků touto silnicí zastavěných par. č. 202/8 a par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou. Tato část silnice včetně pozemků má být převedena do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou. S městem Jaroměřice nad Rokytnou je záměr převodu předběžně projednán.

Návrh řešení

OM navrhuje část silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně zastavěných částí pozemků par. č. 3227/1  a par. č. 202/8 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou převést do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou. Silnice nenaplňuje znaky silnice III. třídy. Z tohoto důvodu je třeba silnici nejprve vyřadit z krajské silniční sítě a poté uzavřít darovací smlouvu.

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení části silnice III/36078 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou uzavřena darovací smlouva, kterou městu Jaroměřice nad Rokytnou bude převedeno těleso pozemní komunikace - vyřazeného úseku silnice III/36078 v rozsahu 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství.

Záměr darování části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto silnicí zastavěných par. č. 3227/1 a par. č. 202/8 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Návrh usnesení předpokládá vyhradit si pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou na převod příslušného úseku silnice a pozemků silnicí zastavěných z vlastnictví kraje do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou a dále  rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto silnicí zastavěných par. č. 3227/1 a par. č. 202/8 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0862/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrhovaným převodem, který je v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina. 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s vyřazením části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou včetně součástí a příslušenství a částí pozemků par. č. 3227/1 a par. č. 202/8 k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou.

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jaroměřice nad Rokytnou na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto silnicí zastavěných  par. č. 202/8 a par. č. 3227/1 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz