Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-45: Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

ZK-04-2018-45.pdf, ZK-04-2018-45pr01.doc

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-04-2018-45
Název Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.

Ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV, pracoviště Jihlava, byl uskutečněn výkup pozemku pod silnicí III. třídy v k.ú. Rančířov. Zároveň došlo k uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb. od ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Veselá u Častrova a Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky s. p. v k.ú. Popice u Jihlavy. Pozemky, které již jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálu ZK-04-2018-45, př. 1.

Návrh řešení

OM navrhuje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-45, př. 1. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek ZL KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1039/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 1738 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-45, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz