Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-47: Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ - trvalý zábor

ZK-04-2018-47.pdf, ZK-04-2018-47pr01.pdf , ZK-04-2018-47pr02.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací ZK-04-2018-47
Název Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ - trvalý zábor
Zpracoval J. Krška
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“.Kraj Vysočina je investorem stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice II/405 a silnice I/23, které umožní vyvedení silnice II/405 ze zastavěného území městyse Okříšky a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města.

V rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených touto stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. V současné době jsou vyhotoveny geometrické plány na oddělení pozemků, nacházející se v trvalém záboru na část této stavby. Na základě těchto geometrických plánů je nutné v rámci majetkoprávní přípravy této stavby uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků kupní, popř. darovací smlouvy. Celková plocha trvalého záboru je 251  510 m2.

Návrh řešení

Materiál navrhuje zahájit majetkoprávní přípravu stavby.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nabytí pozemků trvale dotčených stavbou „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, v katastrálních územích Stařeč, Krahulov, Okříšky, Petrovice u Třebíče, Hvězdoňovice v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-04-2018-47, př. 1.

Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1029/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-04-2018-47, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz