Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-49: Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

ZK-04-2018-49.pdf, ZK-04-2018-49pr01.doc , ZK-04-2018-49pr02.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací ZK-04-2018-49
Název Předání majetku k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o předání nemovitosti nově postavené stavby trafostanice do užívání Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.

Kraj Vysočina dle schváleného rozpočtu a jeho příloh realizoval stavbu „VOŠ a SŠV, zem a zdrav Třebíč, rekonstrukce připojení vedení NN“. Stavba mimo jiné obsahovala i stavbu kioskové trafostanice, která byla dokončena a předána do užívání v měsíci květnu tohoto roku. Stavba kioskové trafostanice o zastavěné ploše 5 m2 byla dle geometrického plánu pro vyznačení obvodu budovy č. zak. 2149-42693/2017 postavena na pozemku st. par. č. 2329 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč. Celkové náklady vynaložené na pořízení stavby kioskové trafostanice představují částku 731 993 Kč.

Návrh řešení

Po dokončení stavby a vydaného Kolaudačního souhlasu Městským úřadem Třebíč, odborem výstavby, je nezbytné provést změnu v majetku předaného k zajištění činnosti Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč prostřednictvím dodatku zřizovací listiny.

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, kterým je předávána nově pořízená stavba kioskové trafostanice k hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1043/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-49, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba kioskové trafostanice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz