Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-50: Nabytí pozemků v k.ú. Kámen

ZK-04-2018-50.pdf, ZK-04-2018-50pr01.pdf , ZK-04-2018-50pr02.doc

Číslo materiálu 50
Číslo jednací ZK-04-2018-50
Název Nabytí pozemků v k.ú. Kámen
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků z vlastnictví obce Kámen, které budou tvořit jeden funkční celek se stavbou kaple Panny Marie Bolestné ve vlastnictví Kraje Vysočina v k. ú. Kámen u Pacova. 

Kraj Vysočina je vlastníkem nemovitostí, které nabyl darovací smlouvou uzavřenou s Římskokatolickou farností Věžná, tj. pozemku par. č. st. 45 o výměře 180 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, objekt kaple Panny Marie Bolestné a to s právními účinky vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí ke dni 29. 1. 2018.

V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace na celkovou obnovu kaple, včetně přípravy podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele potřebných prací. Celkové náklady na obnovu kaple, včetně varhan, jsou odhadnuty na cca 25 mil. Kč. Součástí projektu jsou též nezbytné práce (v hodnotě cca 1 mil. korun) prováděné v okolí stavby tj. na pozemcích par. č. 21 a par. č. 954, které jsou ve vlastnictví obce Kámen. Jedná se hlavně o provedení stavby dešťové kanalizace, vsakovací nádrže (alt. vsakovacího jezírka), zpevněných ploch před vstupy do objektu, úpravy jednoho ze vstupů pro potřeby osob se sníženou pohyblivostí, provedení venkovního osvětlení včetně rozvodů, realizaci kamenné suché zídky.

OM ve spolupráci s OKPPCR projednal se zástupci obce Kámen možnosti majetkoprávního řešení, které by umožnilo kraji realizovat tyto stavby. Jednou z variant byl bezúplatný převod pozemků z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví kraje, tj. částí pozemků na kterých budou stavby umístěny.

Návrh řešení

Zastupitelstvo obce Kámen na svém zasedání dne  26. 4. 2018 rozhodlo o zveřejnění záměru darování pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina, tj. pozemků na kterých budou umístěny stavby, které budou součástí připravované celkové rekonstrukce kaple a po dokončení stavebních a terénních úprav pozemků, budou tvořit jeden funkční celek se stavbou kaple a budou využity jako odpočinková zóna včetně doprovodné zeleně.  Dle vyhotoveného Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. plánu 238-25/2018 se jedná o převod nově oddělené části pozemku par. č. 21 o výměře 1125 m2 nově označené jako par. č. 21/2 a nově oddělené části pozemku par. č. 954 o výměře 1236 m2 nově označené jako par. č. 954/2, vše v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen. 

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 21/2 o výměře 1125 m2 oddělený z pozemku par. č. 21 a pozemek par. č. 954/2 o výměře 1236 m2 oddělený z pozemku par. č. 954, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. plánu 238-25/2018, vše v k. ú. Kámen u Pacova,  z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, kterým je upraven rozsah majetku předaného k hospodaření o darované pozemky. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1035/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 21/2 o výměře 1125 m2 oddělený z pozemku par. č. 21 a pozemek par. č. 954/2 o výměře 1236 m2 oddělený z pozemku par. č. 954, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. plánu 238-25/2018, vše v k. ú. Kámen u Pacova,  z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-50, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz