Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-52: Darování pozemku v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice

ZK-04-2018-52.pdf, ZK-04-2018-52pr01.doc , ZK-04-2018-52pr02.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací ZK-04-2018-52
Název Darování pozemku v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o darování pozemku pod chodníky obci Kundratice.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina.

Obec Kundratice provedla stavbu chodníků v obci Kundratice podél silnice č. III/36044, čímž se zlepšila dopravní a bezpečnostní situace. Stavbou byl dotčen i nově utvořený pozemek par.  č.  778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2 dle geometrického plánu č. 170-781/2012. Nově utvořený pozemek vznikl z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u  Křižanova a obci Kundratice.

Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 135 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Velké Meziříčí a jejich správou je pověřena příspěvková organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh řešení

Materiál navrhuje rozhodnout darovat obci Kundratice nově utvořený pozemek par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2, dle geometrického plánu č. 170-781/2012. Nově utvořený pozemek vznikl z původního pozemku par. č. 778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice.

Záměr darovat výše uvedený pozemek byl ke dni konání tohoto zastupitelstva splněn.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat obci Kundratice nově utvořený pozemek par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2, dle geometrického plánu č. 170-781/2012 a schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV, kterým se předmětný pozemek vyjme z jejího hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 17. 4. 2018 a usnesením č. 0652/12/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství s darováním souhlasí.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s darováním souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 170-781/2012 z pozemku par. č.  778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;

schvaluje

Dodatek č. 1740 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-52, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz