Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-53: Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek“

ZK-04-2018-53.pdf, ZK-04-2018-53pr01.xls , ZK-04-2018-53pr02.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-04-2018-53
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice „III/12917 Útěchovičky - průjezdní úsek“
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. KSÚSV objednala geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 103-30001/2015 pro k. ú. a obec Útěchovičky, který vypracoval Ing. Vladimír Levínský.

S ohledem na výše uvedené je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.

Odbor majetkový oslovil obec za účelem vzájemného darování, což už bylo provedeno. Nyní se odbor majetkový obrátil na dotčené vlastníky pozemků pod zmíněným tělesem silnice s nabídkou kupní ceny ve výši 100 Kč/m2.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje nabýt úplatně pozemky dle materiálu ZK-04-2018-53, př. 1 od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí, kteří souhlasili s nabízenou kupní cenou 100 Kč/m2.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Usnesení předpokládá rozhodnout  nabýt úplatně od vlastníků uvedených v katastru v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné tělesem silnice III/12917 v k. ú. Útěchovičky.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1040/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-53, př. 1 v k. ú. Útěchovičky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz