Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-54: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018

ZK-04-2018-54.pdf, ZK-04-2018-54pr01.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-04-2018-54
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství požádal o informaci dopravce České dráhy, a. s., zda je možno do vozů s označením 841 instalovat zařízení WIFI pro cestující. Součástí dotazu byla i žádost o vyčíslení případných investičních a neinvestičních nákladů spojených s instalací a následným provozem zařízení WIFI pro potřeby cestujících.

Dne 5. 4. 2018 jsme obdrželi vyjádření dopravce České dráhy, a. s., ve kterém jsou vyčísleny jak investiční náklady spojené s instalací potřebného zařízení do vozů 841, tak i následné provozní náklady. Vyjádření Českých drah, a. s. je uvedeno v materiálu ZK-04-2018-54, př. 1.

Z důvodu změny rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina (v daném případě změna finančního rozsahu), které schvaluje zastupitelstvo kraje, je současně s rozpočtovým opatřením třeba zrušit usnesení č. 0328/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 a stanovit nový rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje:

  • schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 1 560 000 Kč určenou na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 560 000 Kč;
  • zrušení usnesení č. 0328/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018;
  • stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 314 463 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0845/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 217 704 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 1 560 000 Kč určenou na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 560 000 Kč;

ruší

usnesení č. 0328/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018;

stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 314 463 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2018)
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz