Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-56: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Jihlava

ZK-04-2018-56.pdf, ZK-04-2018-56pr01.doc

Číslo materiálu 56
Číslo jednací ZK-04-2018-56
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Jihlava
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Statutární město Jihlava jako investor bude realizovat  opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na křižovatce silnic II/602 a III/01945. Kraj Vysočina poskytne statutárnímu městu Jihlava finanční dar ve výši 1 541 821,08 Kč. Darovací smlouva je přílohou materiálu ZK-04-2018-56, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina

  • rozhodnout poskytnout finanční dar statutárnímu městu Jihlava ve výši 1 541 821,08 Kč dle materiálu ZK-04-2018-56, př. 1;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě o částku 1 541 821,08 Kč při současném zvýšení § 2212 – Silnice (ORJ 1000) o částku 1 541 821,08 Kč na poskytnutí finančního daru.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1024/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický
nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky

ID eDotace O02621

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar statutárnímu městu Jihlava ve výši 1 541 821,08 Kč dle materiálu ZK-04-2018-56, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě o částku 1 541 821,08 Kč při současném zvýšení § 2212 – Silnice o  částku 1 541 821,08 Kč na poskytnutí finančního daru.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz