Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-57: Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU

ZK-04-2018-57.pdf, ZK-04-2018-57pr01.xls , ZK-04-2018-57pr02.pdf , ZK-04-2018-57pr03.pdf , ZK-04-2018-57pr04.xls

Číslo materiálu 57
Číslo jednací ZK-04-2018-57
Název Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
Zpracoval R. Handa
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 4
Popis problému

Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu úpravy seznamu projektů, které jsou určeny pro čerpání prostředků z Integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP“)  v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 – 2020 v oblasti dopravní infrastruktury.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-01-2015-26, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu. Následovalo několik změn tohoto materiálu, které spočívaly v úpravě seznamu projektů. Poslední změnu schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením číslo 0315/04/2017/ZK ze dne 20.6.2017, kterým změnilo usnesení  0207/03/2017/ZK tak, že materiál ZK-03-2017-37, př. 1 byl nahrazen materiálem ZK-04-2017-79, př. 1.

Návrh úpravy seznamu projektů spočívá v doplnění nových záměrů II/360 Třebíč - Štěpánovice a  II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat  dle materiálu ZK-04-2018-57, př. 2 a  rozdělení projektu II/353 Stáj - Zhoř na projekty II/353 Stáj - Zhoř, 1. stavba  a II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba. Projektový záměr II/360 Třebíč - Štěpánovice je složen z dílčích záměrů II/360 Třebíč - Střítež, II/360 Střítež - Slavice, II/360 Výčapy - Štěpánovice a  II/360 Slavice - Výčapy. Oddělené účetnictví těchto záměrů musí být ponecháno kvůli uzavřeným smluvním vztahům. Z tohoto důvodu figurují samostatně v materiálu ZK-04-2018-57, př. 1.

Materiál ZK-04-2018-57, př. 3 zobrazuje záměry Kraje Vysočina v oblasti silniční infrastruktury, které leží na síti prioritních komunikací IROP, tj. splňují jednu z podmínek financování z tohoto dotačního titulu.

Projektový záměr   II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat  není prozatím součástí Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina. Tuto podmínku čerpání z IROP je možné naplnit usnesením Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje změnit usnesení č.  0315/04/2017/ZK tak, že materiál ZK-04-2017-79, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2018-57, př. 1.

V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací jsou stanoviska uvedena v materiálu ZK-04-2018-57, př. 4.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1013/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky, schválený převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU zůstává nezměněn.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení č. 0315/04/2017/ZK tak, že materiál ZK-04-2017-79, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2018-57, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz