Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-58: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009

ZK-04-2018-58.pdf, ZK-04-2018-58pr01.pdf , ZK-04-2018-58pr02.doc , ZK-04-2018-58pr03.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací ZK-04-2018-58
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009
Zpracoval M. Majdičová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 0316/04/2017/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017. Jedním ze schválených projektů byl projekt Města Třešť (se sídlem Revoluční 20/1, 589 01 Třešť, IČO: 00286753) s evidenčním číslem FV01987.0009 – „Třešť II/402 – bezpečný silniční přechod“. Městu Třešť byla poskytnuta dotace ve výši 56 000 Kč na osvětlení přechodu pro chodce. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace podepsané 26. 7. 2017 uzavřené mezi Městem Třešť a Krajem Vysočina byl stanoven termín ukončení realizace akce do 31. 7. 2018 a termín předložení závěrečné zprávy a vyúčtování do 31. 8. 2018 (příloha ZK-04-2018-58, př. 3).

Dne 10. 5. 2018 obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství písemnou žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019, a to z důvodu uvedených v materiálu ZK-04-2018-58, př. 1.

Návrh řešení

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0009 dle materiálu ZK-04-2018-58, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1014/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. Proto nemá ORR připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0009 dle materiálu ZK-04-2018-58, př. 2.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz