Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-59: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016

ZK-04-2018-59.pdf, ZK-04-2018-59pr01.pdf , ZK-04-2018-59pr02.doc , ZK-04-2018-59pr03.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-04-2018-59
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
Zpracoval M. Majdičová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 0316/04/2017/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017. Jedním ze schválených projektů byl projekt Města Velká Bíteš (se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 00295647) s evidenčním číslem FV01987.0016 – „Velká Bíteš – Nasvícení přechodů pro chodce“. Městu Velká Bíteš byla poskytnuta dotace ve výši 136 020 Kč na osvětlení přechodů pro chodce. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace podepsané 26. 7. 2017 uzavřené mezi Městem Velká Bíteš a Krajem Vysočina byl stanoven termín ukončení realizace akce do 31. 7. 2018 a termín předložení závěrečné zprávy a vyúčtování do 31. 8. 2018 (příloha ZK-04-2018-59, př. 3).

Dne 11. 5. 2018 obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství písemnou žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2019 a zároveň prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování do 31. 10. 2019, a to z důvodu uvedených v materiálu ZK-04-2018-59, př. 1.

Návrh řešení

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0016 dle materiálu ZK-04-2018-59, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1015/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Žádost ze strany příjemce byla podána řádně a včas, proto nemá ORR k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0016 dle materiálu ZK-04-2018-59, př. 2.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz