Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-60: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“

ZK-04-2018-60.pdf, ZK-04-2018-60pr01.pdf , ZK-04-2018-60pr02.pdf , ZK-04-2018-60pr03.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací ZK-04-2018-60
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“
Zpracoval R. Žižka
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2018 dne 6. 2. 2018 usnesením č. 0250/01/2018/ZK vyhlásilo pro obce a města grantový program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při realizaci projektů řešících osvětlení přechodů pro chodce, výstavbu nebo modernizaci zastávek veřejné linkové dopravy a výstavbu nebo modernizaci parkovacích systémů P+R. Celkový objem finančních prostředků grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ je 3 000 000 Kč. Do tohoto grantového programu žadatelé předložili 17 žádostí s celkovým finančním požadavkem ve výši 1 324 780 Kč, z toho 3 žádosti byly navrženy na vyřazení z důvodu administrativního nesouladu a 14 žádostí bylo dále hodnoceno. Zasedání řídicího výboru grantového programu se konalo dne 14. 5. 2018. Členové řídicího výboru navrhli k poskytnutí dotace 14 žádostí v celkovém objemu 1 025 644 Kč. Zůstatek alokace programu činí 1 974 356 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) na základě usnesení řídicího výboru programu č. 002/01/2018/ŘvGPFV02433 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 1.

ODSH na základě usnesení řídicího výboru programu č. 001/01/2018/ŘvGPFV02433 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 2.

Současně ODSH navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se žadateli, kterým byla navržena podpora řídicím výborem dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1016/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 3;
  • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 2.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz