Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-61: Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

ZK-04-2018-61.pdf, ZK-04-2018-61pr01.doc

Číslo materiálu 61
Číslo jednací ZK-04-2018-61
Název Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
Zpracoval H. Matulová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina a město Velká Bíteš uzavřely v říjnu loňského roku Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat, číslo smlouvy 106026. Dle uzavřené smlouvy mělo město zajistit vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně vydání územního rozhodnutí a zajistit výkupy pozemků potřebných pro stavbu obchvatu. Kraj Vysočina měl následně zajistit vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně stavebního povolení a dokumentaci pro provedení stavby. V současné době běží územní řízení zajišťované městem Velká Bíteš. Zástupci města se rozhodli pro urychlení přípravy zajistit na své náklady i vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, včetně zajištění vydání stavebního povolení ve prospěch kraje.

Smluvní vztahy jsou upraveny Dodatkem č. 1  ke Smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce, dle přílohy tohoto materiálu ZK-04-2018-61, př. 1.

Akce bude zařazena do seznamu ostatních projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy.

Návrh řešení

ODSH navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat dle materiálu ZK-04-2018-61, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1011/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat dle materiálu ZK-04-2018-61, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz