Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-62: Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD

ZK-04-2018-62.pdf, ZK-04-2018-62pr01.docx

Číslo materiálu 62
Číslo jednací ZK-04-2018-62
Název Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD
Zpracoval L. Procházková
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Mezi připravované investiční akce je zařazena stavba II/406 Dvorce - Telč. Předmět veřejné zakázky na projektové práce  je rozdělen pro jednotlivé zadavatele  tj. Kraj Vysočina (rekonstrukce komunikace) a Město Telč (rekonstrukce inženýrských sítí). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost projektové dokumentace a budoucí realizace. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/406 Dvorce - Telč, PD, rozhodnout uzavřít s městem Telč smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a  povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz ZK-04-2018-62, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných činností bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1018/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-04-2018-62, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 9. 2018)
Termín 28. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz