Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-64: Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava"

ZK-04-2018-64.pdf, ZK-04-2018-64pr01.doc

Číslo materiálu 64
Číslo jednací ZK-04-2018-64
Název Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava"
Zpracoval L. Procházková
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina a statutární město Jihlava projednaly přípravu akce "Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava" a dohodly se na spolufinancování realizace této akce.

Statutární město Jihlava připravuje k zadání tuto veřejnou zakázku na stavební práce,  jejímž předmětem jsou stavební práce ve smyslu provedení stavebních úprav pozemní komunikace ulice Hradební v Jihlavě. Stavební práce jsou zpracovanou projektovou dokumentací členěny na jednotlivé stavební objekty pro jednotlivé investory tj. statutární město  Jihlava (úprava komunikace II/602 a chodníků, úprava svět. signal. zařízení a trakčního trolejového vedení MHD) a Kraj  Vysočina (úprava krytu komunikace II/602 a úprava dopravního značení). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost prováděných stavebních prací. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava", rozhodnout uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz ZK-04-2018-64, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných činností bude funkci vedoucího zadavatele plnit statutární město  Jihlava. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1020/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů" mezi statutárním městem Jihlava a  Krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2018-64, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz