Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-65: Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava

ZK-04-2018-65.pdf, ZK-04-2018-65pr01.pdf , ZK-04-2018-65pr02.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací ZK-04-2018-65
Název Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 2
Popis problému

Při analýze rozmístění zastávek veřejné hromadné dopravy, využívané regionální linkovou dopravou pod objednávkou Kraje Vysočina na území statutárního města Jihlavy je patrná absence zastávky v dostupné vzdálenosti od centra Jihlavy. Odbor dopravy a silničního hospodářství vytipoval lokalitu možného vzniku zastávky, která je na logické trase linek regionální dopravy ze směrů od Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí, Třebíče, Moravských Budějovic atd. Při následné komunikaci se statutárním městem Jihlava bylo dohodnuto, že statutární město Jihlava zajistí přípravu projektu, tj. projektovou dokumentaci pro územní řízení a následně pro stavební povolení. Kraj Vysočina následně zajistí realizaci výstavby zastávek včetně investic vyvolaných stavbou zastávek, kromě přístřešku pro cestující, který bude financovat statutární město Jihlava.

V rámci kompetencí Rady Kraje Vysočina došlo ke schválení "Smlouvy o převodu práv a  povinností" dle materiálu RK-17-2018-57, př. 1 a "Dohody o postoupení práv a povinností" dle  materiálu RK-17-2018-57, př. 3. Schválením smlouvy o převodu práv a povinností, došlo k  převodu práv a povinností vyplývající z územního rozhodnutí na Kraj Vysočina a  současně Kraj Vysočina zplnomocňuje statutární město Jihlava na základě plné moci k  zastupování ve všech záležitostech souvisejících se zajištěním pravomocného a  vykonatelného stavebního povolení pro stavbu "Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava". Návrh smlouvy o převodu práv a povinností včetně plné moci je uveden v materiálu RK-17-2018-57, př. 1. Dále došlo ke schválení "Dohody o postoupení práv a povinností", a to z  důvodu převodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy mezi Statutárním městem Jihlava a  CARLITA s. r. o. jako společností zajišťující projekční práce. "Dohoda o postoupení práv a  povinností" je přílohou  materiálu RK-17-2018-57, př. 3.

V rámci kompetencí zastupitelstva je zapotřebí schválit "Smlouvu darovací a o převodu licence k  užití autorského díla". Danou smlouvou dojde k darování projektové dokumentace a to včetně autorských práv a licencí s projektovou dokumentací spojených. "Smlouva darovací a o převodu licence k užití autorského díla" je uvedena v materiálu ZK-04-2018-65, př. 1.

Zastupitelstvu Kraje Vysočina je dále předkládána ke schválení "Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů", která je uvedena v materiálu ZK-04-2018-65, př. 2.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout uzavřít "Smlouvu darovací a o převodu licence k užití autorského díla" dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 1.
  • rozhodnout uzavřít "Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů" dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 2.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1012/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít "Smlouvu darovací a o převodu licence k užití autorského díla" dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 1;
  • uzavřít "Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů" dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz