Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-66: Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-04-2018-66.pdf, ZK-04-2018-66pr01.xlsx , ZK-04-2018-66pr02.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací ZK-04-2018-66
Název Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Dvořáková, R. Sýkora
Předkládá P. Franěk, V. Novotný
Počet příloh 2
Popis problému

V průběhu roku 2018 dojde k dokončení přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále také "nemocnice"), s celkovou kapacitou 109 lůžek. Investiční část akce je spolufinancována ve výši 100 mil. Kč ze státního rozpočtu, z prostředků MPSV. Z rozpočtu Kraje Vysočina je třeba zajistit mimo jiné i finanční prostředky na vybavení objektu hmotným movitým majetkem pro celkem 109 klientů (pečovatelská lůžka, nábytek pro klienty, vybavení kanceláří, společenských místností, terapií, chodeb a vstupní haly se zahradou, textilie a lůžkoviny, atd.). Celkové náklady na vybavení hmotným majetkem se odhadují ve výši cca 23 mil. Kč. Tato částka není zahrnuta do stavebních prací a nevztahuje se na ni použití dotace ze státního rozpočtu. Požadavek na finanční prostředky na vybavení přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod je zahrnut ve schváleném  rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, jako další požadavek OSV.

Se spuštěním provozu přístavby domova pro seniory v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, se plánuje ukončení současného stravovacího provozu v objektu U Panských a zajištění stravy dodavatelským způsobem z kuchyně nemocnice pro celé zařízení Domova pro seniory Havlíčkův Brod. Přechod stravování, harmonogram i nastavení procesů zajištění stravy byl projednáván společně s vedením Domova pro seniory Havlíčkův Brod a nemocnice. Z tohoto jednání vyplynul požadavek na dovybavení kuchyně nemocnice gastro zařízením, pro navýšení kapacity cca 250 hlavních jídel denně. Náklady na vybavení kuchyně jsou odhadovány ve výši cca 6 mil. Kč, které by bylo třeba řešit poskytnutím příspěvku z rozpočtu Kraje Vysočina pro nemocnici.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory o částku 23 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 23 000 000 Kč na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

Odbor zdravotnictví navrhuje zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku a  příspěvku na provoz v celkové výši 6 000 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, společně s příslušným rozpočtovým opatřením ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek bude určen na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení a prostředky budou poskytovány jako „Investiční příspěvek“ a „Příspěvek na provoz“ dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku zřizovateli.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1067/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory o částku 23 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 23 000 000 Kč na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 000 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o 5 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení;

  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o 1 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (14. 12. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (14. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz