Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-67: Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

ZK-04-2018-67.pdf, ZK-04-2018-67pr01.doc , ZK-04-2018-67pr02.doc

Číslo materiálu 67
Číslo jednací ZK-04-2018-67
Název Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
Zpracoval H. Šteflová, L. Zerza
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem příspěvkových organizací Domov pro seniory Mitrov a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou.

Ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace požádal o změnu zástupce ředitele ve zřizovací listině s tím, že místo vedoucí ekonomického úseku bude ředitele nově zastupovat vedoucí úseku domov se zvláštním režimem Zámek. K této změně by mělo dojít s účinností ke dni 1. 7. 2018 v důsledku skutečnosti, že současný vedoucí pracovník pověřený zastupováním se funkce zástupce vzdal.

Ředitelka Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace požádala o změnu zástupce ředitele ve zřizovací listině s tím, že místo sociálního pracovníka v úseku ředitele bude ředitelku nově zastupovat vedoucí úseku sociálně terapeutická dílna. Tuto změnu ředitelka požaduje s účinností ke dni 1. 8. 2018 z důvodu personální změny u stávající zástupkyně a efektivnějšího nastavení rolí v rámci vnitřního kontrolního systému.

Návrh řešení

Požadované změny zástupců ředitele Domova pro seniory Mitrov a Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou byly formou dodatků zapracovány do stávajících znění zřizovacích listin.

Zastupitelstvu kraje se doporučuje schválení předloženého znění dodatků zřizovacích listin, obsažených v materiálech ZK-04-2018-67, př. 1 a ZK-04-2018-67, př. 2. Účinnost změny je u Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace navrhována k datu 1. 7. 2018 a u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace k datu 1. 8. 2018.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje, včetně jejich dodatků.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1066/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-67, př. 1;
  • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-67, př. 2.
Odpovědnost rada kraje, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz