Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-69: Návrh na vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro zřízení centra duševního zdraví v Havlíčkově Brodě

ZK-04-2018-69.pdf, ZK-04-2018-69pr01.doc

Číslo materiálu 69
Číslo jednací ZK-04-2018-69
Název Návrh na vydání nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro zřízení centra duševního zdraví v Havlíčkově Brodě
Zpracoval J. Bína
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Předmětem materiálu je v souvislosti s vydáním nového pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú, schválit dodatek, kterým se s účinností od 1. 7. vypustí dosavadní ustanovení o  pověření ze stávající smlouvy.

V rámci reformy péče o duševně nemocné Ministerstvo zdravotnictví v projektu z Operačního programu lidské zdroje od 1. 7. 2018 zajistí na 18 měsíců financování 5 center duševního zdraví CDZ. V Kraji Vysočina byl zatím vypracování jeden záměr, který je založen na spolupráci FOKUSu Vysočina, z. ú. a Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v okrese Havlíčkův Brod. Cílem je zřídit komplex ambulantních a mobilních služeb, které budou propracovaným týmovým systémem péče snižovat potřebu hospitalizací duševně nemocných pacientů. Po skončení projektu by měla být zdravotnická složka centra duševního zdraví financována z fondů veřejného zdravotního pojištění a sociální složka v nezbytném rozsahu z aktuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt.

 

Poskytované služby Centra duševního zdraví v cílovém stavu dle doporučení odborné pracovní skupiny:

 

A) Mobilní služby

Služby jsou poskytovány prostřednictvím mobilních multidisciplinárních týmů v přirozeném prostředí pacientů, a po vzájemné dohodě také v institucích, kde jsou pacienti aktuálně umístěni (např. psychiatrická nemocnice, vězení, ústav…), za účelem jejich přípravy na propuštění. Mají charakter dlouhodobé péče formou psychiatrické a sociální rehabilitace, může jít o poskytování krizové intervence v domácnosti pacienta s duševním onemocněním a také o plánované včasné intervence v případě dosud nediagnostikovaných nebo aktuálně neléčených onemocnění. Ve spolupráci s ambulantními psychiatry se podílí na péči o pacienty s duševním onemocněním, kteří mají ambulantní ochrannou léčbu. Hlavním cílem mobilních služeb je poskytování péče v  přirozeném prostředí pacientů a předcházení stavů, které by vyžadovaly hospitalizaci.

Mobilní tým CDZ neplní roli Zdravotnické záchranné služby. Neplánované/krizové mobilní služby jsou dostupné klientům CDZ do 24 hodin, novým, v CDZ neregistrovaným klientům do 48 hodin.

 

B) Denní služby - pro cílovou skupinu 1

CDZ provozuje centrum denních aktivit pro SMI pacienty orientované na jejich podporu a sociální rehabilitaci. Denní služby jsou dostupné nejméně 10 hodin denně a zahrnují jak strukturované aktivity, tak prostor pro trávení volného času. Vedle toho CDZ realizuje nebo zajišťuje služby denního stacionáře s psychoterapeutickým programem.

 

C) Krizové služby

a) Krizové služby CDZ

Krizové služby

Jejich cílem je podpora při zvládnutí rozvíjející se krize a předcházení hospitalizaci.

Intervence jsou poskytovány především v prostředí pacienta, případně v místě CDZ.

CDZ disponuje 2 - 8 lůžky1 pro odlehčovací/stabilizační pobyt nepřesahující 10 dnů.

Časová dostupnost krizových služeb CDZ:

Telefonicky - 24/7

Ambulantně - od 8 do 20 hodin

Příjem na odlehčovací lůžka - od 8 do 20 hodin

Pro zvládnutí akutních stavů v nočních hodinách (od 20 do 8 hodin) avizovaných telefonicky nebo nastalých u klienta na lůžku CDZ musí mít CDZ dohodu se zařízením poskytujícím akutní psychiatrickou péči nebo s CDZ s nepřetržitou krizovou službou.

b) Krizové služby CDZ s nepřetržitou krizovou službou.

Krizové služby

Jejich cílem je poskytnout nízkoprahovou pomoc osobám, které se nacházejí v psychické krizi, která je ohrožuje. CDZ s nepřetržitou krizovou službou disponuje 2 - 8 lůžky pro stabilizační pobyt nepřesahující 10 dnů.

Tento typ služeb se zřizuje v regionu pro 200 - 500 tis. obyvatel.

U CDZ s nepřetržitou krizovou službou jsou počty personálu navýšeny tak, aby mohla být nepřetržitá dostupnost zajištěna.

Časová dostupnost krizových služeb CDZ s nepřetržitou krizovou službou: Krizové služby jsou dostupné nepřetržitě (24/7)

Ošetřovatelská lůžka nebo krizová pomoc - pobytová forma dle § 60 Zákona 108/2006 Sb., o  sociálních službách nebo lůžka psychiatrické krizové péče dle přílohy 1 Vyhlášky 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

 

D) Další služby

V rámci CDZ jsou poskytovány služby psychiatrické a klinickopsychologické ambulance.

 

Do konce roku 2018 je služba Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. financována z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt a v něm má také vydané pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Pro účely provozování centra duševního zdraví bylo zastupitelstvem kraje na dobu projektu schváleno rozšíření kapacity této služby o 4 pracovní úvazky. Pro uvedenou sociální službu bylo radou kraje schváleno nové pověření (podmínka zařazení do projektu Ministerstva zdravotnictví) poskytovatele sociálních služeb k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro projekt centra duševního zdraví financovaného Ministerstvem zdravotnictví do 31. 12. 2019 (pověření se vztahuje na celkovou kapacitu financovanou z obou projektů). Z toho důvodu předkládán dodatek smlouvy obsahující původní pověření dle materiálu ZK-04-2018-69, př. 1, který ruší stávající ustanovení o pověření ve smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a  o  vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby zastupitelstvo kraje schválilo dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-04-2018-69, př. 1, protože pro Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. bylo radou kraje vydáno samostatné pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Oba dokumenty mají účinnost od 1. 7. 2018.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 22. 5. 2018 a usnesením č. 0916/16/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu povinen pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. dle materiálu ZK-04-2018-69, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor sociálních věcí (30. 6. 2018)
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz