Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-70: Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina

ZK-04-2018-70.pdf, ZK-04-2018-70pr01.doc

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-04-2018-70
Název Prodloužení platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dokument, který kraj zpracovává a schvaluje podle zákona o sociálních službách. Slouží především jako podklad pro dotační řízení MPSV, ale také pro získávání evropských prostředků k financování provozu nebo investičních akcí. Do konce července bude kraj podávat žádost o dotaci MPSV na provozní náklady sociálních služeb. K žádosti musí být připojen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, včetně Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina pro rok 2019. Z tohoto důvodu musí být prodloužení platnosti tohoto dokumentu projednáno na zasedání zastupitelstva kraje v červnu 2018. Vlastní žádost o dotaci bude schválena na jednání rady kraje.

Od 1. 1. 2018 vstoupila v účinnost vyhláška č. 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanovuje nově podmínky pro zpracování a strukturu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů – popisuje části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a také, jakým procesním způsobem mají střednědobé plány rozvoje být zpracovány a projednány. Dle vyhlášky kraje zajistí, aby střednědobé plány rozvoje sociálních služeb byly uvedeny do souladu s vyhláškou nejpozději do 31. prosince 2020. Odbor sociálních věcí předpokládá, že v nadcházejícím období bude připravena rozsáhlá změna tohoto dokumentu tak, aby byl po procesní i obsahové stránce v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Pro zajištění oblasti sociálních služeb do doby zpracování tohoto strategického dokumentu v souladu s výše uvedenou vyhláškou navrhujeme prodloužení platnosti stávajícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2020 s tím, že předpokládaný termín pro schválení nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zastupitelstvem Kraje Vysočina je červen 2020.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání schválilo „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“ (dále „Zásady“). Tento dokument stanovuje postup Kraje Vysočina při zařazování sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovené v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Sociální služby spadají do kategorie služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu. Od roku 2016 je možné tyto služby financovat z veřejných rozpočtů pouze, pokud budou držiteli pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu. Jedná se o podmínku, bez jejíhož splnění nelze sociální službu z veřejných prostředků financovat. Zařazení sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je podmínkou vydání a platnosti pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu krajem a podmínkou pro financování sociální služby z prostředků MPSV a Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovují, kdo podává žádost o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Činí tak poskytovatel sociálních služby v případě vzniku nové sociální služby a dále poskytovatel, který chce rozšířit kapacitu své služby o více než 10 % anebo se jedná o navýšení, které v součtu s předcházejícími navýšeními v posledních třech letech překračuje 10 %. V letošním roce bylo zařazování nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb projednáno na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 15. 5. 2018. V souladu s usnesením č. 0433/03/2018/ZK byla aktualizována příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina pro rok 2019 dle materiálu ZK-04-2018-70, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2020 a schválit znění tohoto dokumentu aktualizované o nově zařazené kapacity sociálních služeb  dle materiálu ZK-04-2018-70, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1064/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

prodloužit platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2020;

schvaluje

aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2020 dle materiálu ZK-04-2018-70, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz