Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-71: Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina

ZK-04-2018-71.pdf, ZK-04-2018-71pr01.pdf , ZK-04-2018-71pr02.pdf

Číslo materiálu 71
Číslo jednací ZK-04-2018-71
Název Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina
Zpracoval J. Loveček
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o projednání žádosti o podporu NNO v Kraji Vysočina prostřednictvím spolku KOUS Vysočina, z.s. se sídlem Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 (dále jen „KOUS“), který v Kraji Vysočina zajišťuje koordinaci a kontakt s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“).

KOUS se obrátil na Kraj Vysočina (dále jen „Kraj“) s žádostí o Mimořádnou podporu pro projekty NNO z Kraje Vysočina. V roce 2017 mu byla usnesením č. 0160/02/2017/ZK (Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 dle žádosti uvedené v materiálu ZK-02-2017-80, př. 1; rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2017-80, př.  1; uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-80, př. 1.) poskytnuta dotace na grantovou podporu NNO ve výši 200 000 Kč. Účelné využití a vyúčtování příspěvku bylo předloženo a zkontrolováno Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Žádost o podporu na rok 2018 byla doručena odboru regionálního rozvoje dne 11. 5. 2018. Žádost obsahuje všechny náležitosti. Cílem této podpory pro NNO v Kraji je podpora aktivit, do nichž je zapojena veřejnost, které jsou zaměřené na udržitelný rozvoj životního prostředí a které slouží k propagaci Kraje Vysočina.

Výše podpory jednotlivých NNO je maximálně 5 000 Kč na jednu žádost.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace KOUS dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 1, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy s KOUS Vysočina, z.s. dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 2. Navýšení prostředků oproti roku 2017 je navrhováno v důsledku neustálého převisu poptávky ze strany NNO a na druhé straně pozitivního hodnocení zpětné vazby ze strany zapojené veřejnosti.

Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis byla ověřena a doložena ze strany KOUS čestným prohlášením.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1076/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty kraje počítáno s částkou 300 000 Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

K navrhovanému řešení nemáme připomínek.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s poskytnutím dotace na podporu drobných projektů NNO.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02596.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k materiálu připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci projetu „Malé granty 2018, mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz