Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-72: Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

ZK-04-2018-72.pdf, ZK-04-2018-72pr01.pdf , ZK-04-2018-72pr02.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací ZK-04-2018-72
Název Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval J. Loveček
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o projednání žádosti o podporu spolku KOUS Vysočina, z.s. se sídlem Žižkova 98, 586  01 Jihlava, IČO: 22734686 (dále jen „KOUS“), který v Kraji Vysočina zajišťuje koordinaci a  kontakt s nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“).

KOUS se obrátil na Kraj Vysočina (dále jen „Kraj“) s žádostí o podporu. V roce 2017 mu byla usnesením č. 0159/02/2017/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč za podmínek uvedených v materiálu ZK-02-2017-79, př. 2; uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2017-79, př. 2.) poskytnuta dotace na provoz ve výši 300 000 Kč. Účelné využití a vyúčtování příspěvku bylo předloženo a zkontrolováno Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Žádost o podporu na rok 2018 ve výši 350 000 Kč byla doručena kraji dne 11. 5. 2018 a týká se podpory Krajského koordinačního a servisního střediska pro NNO v Kraji Vysočina v roce 2018 v souvislosti s plněním Strategie udržitelného rozvoje NNO. Žádost obsahuje všechny náležitosti a je obsahem materiálu ZK-04-2018-72, př. 1.

KOUS, jako významný partner Kraje, úzce spolupracuje s jednotlivými odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina a samosprávou Kraje při předávání informací z úrovně Kraje mezi nestátní neziskové organizace, zajišťuje sběr informací a požadavků od NNO a prezentuje je na pravidelných setkáních s pracovníky Kraje, organizuje pro NNO z Kraje Vysočina vzdělávací semináře a zajišťuje poradenství a metodickou podporu. Členové KOUS jsou také volenými zástupci NNO Kraje Vysočina v orgánech a pracovních skupinách, které působí na úrovni Kraje (např. Rada pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina). V roce 2010 Kraj s KOUS uzavřel Dohodu o spolupráci, jejíž nedílnou součástí je též Akční plán Strategie udržitelného rozvoje NNO Kraje Vysočina, který je každoročně vyhodnocován.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy s KOUS Vysočina, z.s. dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 2. Navýšení podpory na činnost Krajského koordinačního a  servisního střediska pro NNO souvisí se zvýšením nákladů na administraci dotačního titulu Mimořádná podpora pro projekty NNO a s pořádáním Burzy filantropie.

Neboť ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 v kapitole Regionální rozvoj je počítáno s finančními prostředky na poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč, je nutné schválit rozpočtové opatření zvyšující tuto částku o částku 50 000 Kč. Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis je doložena čestným prohlášením KOUS dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1077/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor sekretariátu hejtmana

OSH souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem na poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO.

Odbor životního prostředí a zemědělství

K navrhovanému řešení nemáme připomínek.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s navýšením dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina z důvodu navýšení nákladů na administraci dotačního titulu Mimořádná podpora pro projekty NNO a s pořádáním Burzy filantropie.                                                                                            

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02595.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je počítáno s částkou 300 000 Kč na poskytnutí dotace pro KOUS Vysočina. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 40 684 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu „Krajské koordinační a  servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz