Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-73: Finanční dar pro Statutární město Jihlava

ZK-04-2018-73.pdf, ZK-04-2018-73pr01.doc

Číslo materiálu 73
Číslo jednací ZK-04-2018-73
Název Finanční dar pro Statutární město Jihlava
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Statutárního města Jihlavy o finanční dar na podporu a všeobecný rozvoj jihlavského sportu. Město se hlásí ke své povinnosti vytvářet pro občany vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity. Každoročně na rozvoj sportu a rozšíření sportovní infrastruktury poskytuje dotace převyšující 46 mil. Kč, přesto jako sportovní metropole kraje pociťuje zvýšené finanční nároky.

Sportovní činnost ve městě je zabezpečována spolky působícími ve sportu a tělovýchově, profesionálními sportovními kluby, tělovýchovnými aktivitami ve školách, komerčními tělovýchovnými a sportovními aktivitami a neorganizovanou tělovýchovou a sportem. Sport a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života ve městě a pro zajištění všech sportovních aktivit je třeba stále více finančních prostředků.

Kraj Vysočina na jednání zastupitelstva dne 6. 2. 2018 schválil usnesením č. 0194/01/2018/ZK poskytnutí podpory ve výší 5 mil. Kč na rozvoj jihlavského sportu. Statutárnímu městu Jihlava však nevyhovoval návrh smlouvy o poskytnutí dotace a tento návrh neakceptoval. Z tohoto důvodu nedošlo k naplnění usnesení a dotace poskytnuta nebyla.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Statutárnímu městu Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IČO: 00286010, finanční dar ve výši 5 000 000 Kč dle materiálu ZK-04-2018-73, př. 1. Zapojením části disponibilního zůstatku z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 byla do kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 zapojena částka 5 000 000 Kč pro Statutární město Jihlava - všeobecný rozvoj jihlavského sportu (ÚZ 00999).

Dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování věcných a peněžitých darů v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0892/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 5 000 000 Kč Statutárnímu městu Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IČO: 00286010 dle materiálu ZK-04-2018-73, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz