Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-74: Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025

ZK-04-2018-74.pdf, ZK-04-2018-74pr01.pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací ZK-04-2018-74
Název Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Dle § 6a novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, mají územně samosprávné celky povinnost zpracovávat plány rozvoje sportu na daném území. Zákon ukládá povinnost krajům a obcím vypracovat plán rozvoje sportu do 18 měsíců od nabytí účinnosti zákona, což znamená do 30. 6. 2018.

V souladu s výše uvedeným zákonem a s ohledem na celostátní Koncepci podpory sportu 2016 – 2025 a Program rozvoje Kraje Vysočina byl zpracován Plán rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 – 2025, který analyzoval sportovní prostředí na území kraje, stanovil priority podpory sportovní oblasti a opatření k jejich naplňování.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu, odpovědný dle platného organizačního řádu krajského úřadu za tvorbu a realizaci koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu dětí a mládeže, navrhuje zastupitelstvu kraje schválit Plán rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025, obsažený v materiálu ZK-04-2018-74, př. 1.

Předkládaný dokument je zpracovaný do dvou relativně samostatných, avšak vzájemně propojených částí, které v logické struktuře popisují a analyzují současnou situaci sportovního prostředí na území kraje. V úvodní části dokument analyzuje sportovní oblast na krajské i obecní úrovni. Následuje SWOT analýza a definování prioritních oblastí s opatřeními k jejich naplňování.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0967/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení si vyhrazuje

pravomoc schvalovat Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025;

schvaluje

Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025 dle materiálu ZK-04-2018-74, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz