Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-76: Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2017 a Roční specifikace aktivit pro rok 2018

ZK-04-2018-76.pdf, ZK-04-2018-76pr01.pdf , ZK-04-2018-76pr02.doc

Číslo materiálu 76
Číslo jednací ZK-04-2018-76
Název Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2017 a Roční specifikace aktivit pro rok 2018
Zpracoval K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší udržitelnost aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ (dále jen „projekt“) a jejich financování v roce 2018.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0406/05/2009/ZK ve znění usnesení č. 0490/06/2009/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ (dále jen „smlouva“). Po ukončení projektu se smluvní strany dohodly na podpoře pokračování specifických aktivit projektu dodatkem k původní smlouvě (zastupitelstvo kraje jej schválilo dne 10. 12. 2013 usnesením 0573/07/2013/ZK).

Dle čl. 3 odst. 2 smlouvy projednávají partneři Výroční monitorovací zprávu za kalendářní rok a berou ji na vědomí.

Dle čl. 3 odst. 1 smlouvy sjednávají partneři projektu Roční specifikaci aktivit pro kalendářní rok (dále jen „RSA2018“) a formou dodatku ke smlouvě ji schvalují.

Výroční monitorovací zpráva a RSA2018 byly připraveny a projednány v Odborné skupině projektu a jsou předloženy k projednání v orgánech kraje a ČEZ, a. s. Celkové rozpočtované náklady na rok 2018 činí 1 180 000 Kč, z toho z rozpočtu kraje 580 000 Kč. Prostředky jsou alokovány v  rozpočtu kraje na rok 2018 v kapitole Školství, mládeže a sportu.

Návrh řešení

OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání Výroční monitorovací zprávu za rok 2017 (materiál ZK-04-2018-76, př. 1) a dodatek ke smlouvě, jehož obsahem je návrh Roční specifikace aktivit pro rok 2018 (materiál ZK-04-2018-76, př. 2).

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0969/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

Výroční monitorovací zprávu za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-76, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu ZK-04-2018-76, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 8. 2018)
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz