Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-77: Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení

ZK-04-2018-77.pdf

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-04-2018-77
Název Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
Zpracoval P. Kolář, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší změnu usnesení v souvislosti s upřesněním nákladů na realizaci projektu.

Kraj Vysočina předložil projekt „Krajské komunitní a poradenské centrum“ jehož cílem je zajištění prostorových podmínek pro jihlavské pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra Vysočina a pro některé služby ze sociální oblasti (Alzheimer poradna, poradna pro oběti domácího násilí, podpora náhradní rodinné péče) v objektu v majetku kraje v ulici Třída Legionářů č. p. 1468. Projekt byl předložen do výzvy č. 75 IROP, je schválen k financování, bylo vydáno stavební povolení a nic nebrání vydání rozhodnutí o financování (z prostředků programu předpokládáme získat maximum, tedy 18 mil. Kč).

Usnesením č. 0220/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 schválilo zastupitelstvo kraje zajištění financování projektu - převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 39 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč). Tato částka vycházela z projektové studie. Projektant nyní dokončil stavební projekt a rozpočet vychází 57,4 mil. Kč. K navýšení předpokládané ceny došlo po zpracování prováděcí projektové dokumentace obsahující již konkrétní stavebně technické řešení, které je oceněno podrobným položkovým rozpočtem podle cenové soustavy RTS s cenovou úrovní pro 1. pololetí roku 2018. Původní odhadovaná cena vycházela z propočtů dle projektové dokumentace předchozích stupňů včetně prvotního investičního záměru z roku 2016, tedy se jednalo o více či méně přesné odhady předpokládaných nákladů. Porovnáním nelze přesně vyčíslit přesné rozdíly i s ohledem na různé struktury rozpočtů předchozích stupňů PD a současného posledního stupně - prováděcího projektu. Lze však říci, že v částech technického zařízení budov se odhadované náklady příliš neliší, podstatnější je nárůst nákladů na stavebně technické řešení (rozsah sanačních opatření v suterénu, rozsah statických opatření, původně nepředpokládaná kompletní výměra střešní krytiny a větší rozsah opatření v krovu apod.). Tyto práce jsou z pohledu OM nezbytné provést v plném rozsahu pro řádné provedení stavby. Obecně lze konstatovat, že u rekonstrukcí starých budov je velmi obtížné při prvotních odhadech nákladů zachytit všechny konstrukční potřeby a problémy a také je správně ocenit.

Aby mohl majetkový odbor vyhlásit výběrové řízení v rozsahu dle stavební dokumentace, je potřebné upravit původní usnesení, byť ze zkušeností lze předpokládat, že díky výběrovému řízení bude částka nižší.

Návrh řešení

OŠMS a OM navrhují po projednání s projektovou kanceláří upravit výše zmíněné usnesení tak, že maximální částka na předfinancování projektu se zvýší na 57,4 mil. Kč. V odpovídající výši je navrženo i zvýšení předpokládané částky na spolufinancování, navíc je navrženo v usnesení upravit možnost hradit z případné úspory i případné vícenáklady. Zejména v případě rekonstrukcí se v praxi stává, že se v průběhu stavby objeví neočekávané neplánované náklady, o kterých je potřebné rychle rozhodnout, aby nedošlo ke zpoždění stavby.

Prostředky se na zvláštní účet projektu přesunují vždy až v případě potřeby, takže zvýšení rámce nemusí nutně znamenat také zvýšení skutečných nákladů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0970/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Změnou usnesení dojde k navýšení schváleného převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu i samotného spolufinancování kraje o 18,4 mil. Kč. Finanční prostředky budou převáděny na zvláštní účet postupně podle potřeby.

Návrh usnesení ruší

usnesení č. 0220/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 ve znění „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 39 mil. Kč, (z  toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby“;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.

Odpovědnost rada kraje, Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 19. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz