Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-79: Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina

ZK-04-2018-79.pdf, ZK-04-2018-79pr01.pdf , ZK-04-2018-79pr02.pdf , ZK-04-2018-79pr03.pdf , ZK-04-2018-79pr04.xls

Číslo materiálu 79
Číslo jednací ZK-04-2018-79
Název Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší dotaci na celoroční sportovní činnost mládeže prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Na základě Statutu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti (viz materiál ZK-04-2018-79, př. 1 a materiál ZK-04-2018-79, př. 2) jsou ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina sdruženy zastřešující sportovní organizace, které v rámci Kraje Vysočina zastupují téměř 37 000 členů z řad dětí a mládeže.

Členové Všesportovního kolegia požádali Kraj Vysočina o dotace na celoroční sportovní činnost svých členských organizací (viz materiály ZK-04-2018-79, př. 3).

Od roku 2004 probíhala jednání o možnostech financování všesportovního kolegia a jeho členů a v roce 2006 byla poprvé realizována plošná podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina ve výši 4 000 000 Kč. V letech 2007 - 2009 byla z rozpočtu kraje vyčleněna částka 6 000 000 Kč, v roce 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 částka 4 000 000 Kč, v roce 2015 částka 6 718 568 Kč (včetně daru ve výši 2 718 568 Kč od ČOV), v roce 2016 částka 7 987 290 Kč (včetně daru ve výši 3 987 290 Kč od ČOV) a v roce 2017 částka 4 000 000 Kč, která byla poskytnuta jednotlivým členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. V rozpočtu kraje na rok 2018 je v kapitole Školství, mládeže a sportu vyčleněná částka 4 000 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje poskytnout dotaci jednotlivým členským sdružením Všesportovního kolegia Kraje Vysočina v celkové výši 4 000 000 Kč. Na základě dohody všech členů Všesportovního kolegia Kraje Vysočina budou rozpočtované 4 000 000 Kč rozděleny tak, že 10 % celkové částky bude rozděleno paušálně na všechny organizace sdružené ve všesportovním kolegiu a zbývajících 90 % bude těmto organizacím rozděleno podle počtu členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých organizacích. Podrobný rozpis, včetně navrhovaných částek, je v materiálu ZK-04-2018-79, př. 4; dotace jsou evidovány v systému eDotace.

Dále OŠMS navrhuje uzavřít s jednotlivými organizacemi smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-04-2018-79, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0963/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2018 v celkové výši 3 625 043 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2018-79, př. 4;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-79, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz