Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-82: Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042

ZK-04-2018-82.pdf, ZK-04-2018-82pr01.pdf , ZK-04-2018-82pr02.pdf , ZK-04-2018-82pr03.pdf

Číslo materiálu 82
Číslo jednací ZK-04-2018-82
Název Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042
Zpracoval I. Fryšová, M. Molák, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o návrh Územní energetické koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042 (dále i „ÚEK“). Povinnost zpracování koncepce vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZOHE“).

Původní ÚEK byla zpracována v roce 2002 ve spolupráci Energetické agentury Vysočina a společnosti CityPlan. V návaznosti na aktualizaci ZOHE z roku 2006 pak proběhla méně rozsáhlá aktualizace ÚEK v roce 2008.

Hlavním impulsem pro zpracování předkládané aktualizace ÚEK byla nově zpracovaná Státní energetická koncepce ČR (dále i „SEK“) a novelizace ZOHE z roku 2015. Z těchto materiálů vzešly nové požadavky na koncepční dokumenty z oblasti energetiky na regionální úrovni. Jedním z požadavků bylo zpracování Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce (dále i „ZOUÚEK“), která měla mimo jiné zhodnotit, zda stávající koncepce odpovídá SEK a zákonnému rámci. Ze závěrů ZOUÚEK vyplynulo, že stávající koncepce neodpovídá platné SEK a související legislativě a je nutné zpracovat nový koncepční materiál.

Pro zpracování ÚEK byl veřejnou zakázkou vybrán dodavatel společnost SEVEn Energy s.r.o., která při zpracování spolupracovala s Energetickou agenturou Vysočiny. Analytická část byla dokončena v prosinci 2016. Následně probíhaly kulaté stoly s odborníky z regionu nad zaměřením návrhové části, která byla dokončena v květnu 2017. Další měsíce byly věnovány vyhodnocení vlivů ÚEK na životní prostředí (SEA) a také neformálním konzultacím s MPO, které musí na závěr vydat stanovisko o souladu ÚEK s aktualizovanou SEK. Po zapracování všech doporučení a připomínek bylo v březnu 2018 vydané souhlasné stanovisko z hlediska vlivů na životní prostředí, které je obsahem materiálu ZK-04-2018-82, př. 2, a v květnu pak kladné stanovisko ze strany MPO, které je obsahem materiálu ZK-04-2018-82, př. 3. Dohled nad zpracováním ÚEK měla pracovní skupina, která byla složena ze zástupců zastupitelstva kraje, krajského úřadu a vybraných subjektů z regionu. Zpracovaná strategie byla představena členům Zastupitelstva Kraje Vysočina v březnu 2018 na semináři ke strategickým dokumentům kraje.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit navržené znění Územní energetické koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042 dle materiálu  ZK-04-2018-82, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1068/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 na svém jednání dne 28. 5. 2018 doporučil zastupitelstvu kraje schválit Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042 při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA.

Návrh usnesení schvaluje

Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042 při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA dle materiálu ZK-04-2018-82, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 19. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz