Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-83: Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017

ZK-04-2018-83.pdf, ZK-04-2018-83pr01.doc , ZK-04-2018-83pr02.doc , ZK-04-2018-83pr03.xls , ZK-04-2018-83pr04.doc

Číslo materiálu 83
Číslo jednací ZK-04-2018-83
Název Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017
Zpracoval M. Molák, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 4
Popis problému

Usnesením č. 0328/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 Zastupitelstvo Kraje Vysočina uložilo Radě Kraje Vysočina předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje a to nejpozději do 30. června 2018 (Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálů ZK-04-2017-92, př. 1, ZK-04-2017-92, př. 2, ZK-04-2017-92, př. 3 a ZK-04-2017-92, př. 4; ukládá radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017 do 30. června 2018).

Kromě vyhodnocování naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje bylo dále navrženo v rámci monitorování naplňování PRK předkládat pravidelně 1x ročně vývoj navržených monitorovaných indikátorů.

Návrh řešení

ORR předkládá zastupitelstvu kraje zpracované vyhodnocení naplňování PRK za rok 2017, jehož obsahem je přiřazení výdajů v rámci rozpočtu kraje jednotlivým opatřením PRK. ORR přiřadil ve spolupráci s odbory KrÚ výdaje rozpočtu dle metodiky uvedené v materiálu ZK-04-2018-83, př. 1. Přehled jednotlivých výdajů rozpočtu kraje ve vazbě na opatření PRK je obsahem materiálu ZK-04-2018-83, př. 2.  Vývoj monitorovaných indikátorů dle opatření PRK je obsahem materiálu ZK-04-2018-83, př. 3, obsahem materiálu ZK-04-2018-83, př. 4 je pak přehled projektů kraje a jeho PO, které mají přidělenou podporu z některého z tematických operačních programů v rámci programovacího období EU 2014-2020, které jsou administrovány v systému MS 2014+.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1074/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 na svém jednání dne 28. 5. 2018 doporučil zastupitelstvu kraje schválit navržené usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálů ZK-04-2018-83, př. 1, ZK-04-2018-83, př. 2, ZK-04-2018-83, př. 3 a ZK-04-2018-83, př. 4;

ukládá

radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj Kraje Vysočina za rok 2018 do 30. června 2019.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz