Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-84: FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2017

ZK-04-2018-84.pdf, ZK-04-2018-84pr01.pdf

Číslo materiálu 84
Číslo jednací ZK-04-2018-84
Název FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2017
Zpracoval D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Fond Vysočiny (FV) byl zřízen usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 018/02/2002/ZK ze dne 19. března 2002 (Zastupitelstvo kraje zřizuje na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a  v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny). FV představuje nástroj k realizaci regionální politiky v  rámci schváleného Programu rozvoje Kraje Vysočina.

Dle článku 9. bodu 5) platného Statutu účelového Fondu Vysočiny předkládá Rada Fondu Zastupitelstvu Kraje Vysočina za každý rok Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny. Zpráva obsahuje přehled o čerpání prostředků a správě FV v daném roce a související komentáře a statistiky za jednotlivé grantové programy a to i včetně analýzy dopadů podpory z  FV na území kraje.

Návrh řešení

Rada Fondu na svém zasedání dne 5. 6. 2018 schválila předkládanou Závěrečnou zprávu o  čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2017 a doporučila ji zastupitelstvu kraje ke schválení. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2017 je obsahem přílohy č. 1 materiálu.

Stanoviska Rada Fondu Vysočiny

Rada Fondu Vysočiny na svém zasedání dne 5. 6. 2018 usnesením č. 0005/02/2018/RF doporučila zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2017.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitestva Kraje Vysočina na svém zasedání dne 28. 5. 2018 doporučil zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2017.

Návrh usnesení schvaluje

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-84, př. 1.

Odpovědnost Mgr. Pavel Pacal, Odbor regionálního rozvoje
Termín 19. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz