Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-85: Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019 – schválení Statutu Fondu Vysočiny a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny

ZK-04-2018-85.pdf, ZK-04-2018-85pr01.doc , ZK-04-2018-85pr02.pdf

Číslo materiálu 85
Číslo jednací ZK-04-2018-85
Název Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019 – schválení Statutu Fondu Vysočiny a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
Zpracoval P. Tlustoš, D. Vichr, J. Jež, I. Fryšová
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se schválení Statutu Fondu Vysočiny a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny jako součást harmonizace a  komplexnosti systémové dotační politiky kraje od roku 2019.

Kraj Vysočina dosud používal k administraci finančních prostředků tři typy systémových dotačních nástrojů a to Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, Pravidla Rady Kraje Vysočina, které vázaly finanční prostředky v rozpočtu a Fond Vysočiny prostřednictvím jednotlivých grantových programů tohoto fondu, které vázaly finanční prostředky z přebytku hospodaření v samostatném fondu. V jednotlivých nástrojích mimo Fond Vysočiny nebyly používány jednotné formuláře, navenek se vyhlašování jednotlivých dotačních titulů a jejich administrace mohla jevit jako nepřehledná především pro žadatele a příjemce. Po analýze jednotlivých dotačních nástrojů se jeví k administraci dotační politiky kraje jako nejoptimálnější z pohledu všech dotačních programů kraje sjednocení pod Fond Vysočiny.

Návrh řešení

Materiál předestírá řešení vedoucí ke zlepšení přehlednosti a orientace ve vyhlašovaných dotačních programech pro potencionální žadatele prostřednictvím zavedení jednotné formy a  jednotného mediálního obrazu dotační politiky prostřednictvím Fondu Vysočiny, ke snížení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce zavedením jednotných pravidel, postupů a  formulářů a v neposlední řadě ke zvýšení úrovně poskytovaného servisu pro žadatele a  příjemce úpravou a nastavením povinností žadatelů, příjemců, ale také garantů konkrétních dotačních programů. Tento přístup bude promítnut i k výkladu některých dosud ne zcela jednoznačných pojmů, zejména půjde v případě dokladu uvedeného v bodě 15) odst. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny o výklad pojmu „podíl“ dle §10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Od nabytí účinnosti Zásad je počítáno s tím, že bude vyžadován podíl ve smyslu Stanoviska Ministerstva financí k  některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra (tj. obchodní podíl), a to i s tím rizikem, že se jedná pouze o metodické stanovisko nikoli výkladové stanovisko soudu.

Hlavní změny v nastavení lze spatřovat v následujícím:

 • Prostředky na dotační politiku kraje v systémových dotačních nástrojích budou vázány na daňové příjmy kraje – dle přílohy ZK-04-2018-85, př. 2 je navrženo max. 5,5,%, což je částka odpovídající finančním prostředkům alokovaným do této oblasti v součtu pro rok 2018
 • Jednotná šablona Výzvy všech programů
 • Pouze 2 typy formulářů o poskytnutí dotace – pro fyzické osoby nepodnikající a pro ostatní právní formy
 • Jednotný formulář vyúčtování, jednotná dotační smlouva
 • Možnost výzvy k doplnění chybějících příloh u žádostí – do 7 kalendářních dnů a  u  závěrečných zpráv – do 14 dnů
 • Změna formulace postupu v případě nižších celkových nákladů oproti smluvním
 • Výběr projektů zůstává nezměněn, tj. po zhodnocení administrativního souladu a splnění kritérií přijatelnosti (plná pravomoc garanta) pak výběr projektů může proběhnout dle těchto možností:

  • Výběr na základě kritérií (základní a specifická), nutný řídící výbor
  • Finanční prostředky děleny mezi celou cílovou skupinu programu
  • Finanční prostředky děleny dle časového hlediska do vyčerpání alokace
 • Návrh dotačních programů FV bude připraven do 31. 7. v daném roce jako podklad pro Odbor ekonomický Krajského úřadu Kraje Vysočina k sestavování rozpočtu
 • Přehled programů FV bude schvalován na prosincovém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, následně budou pro potenciální žadatele z území představena všechna plánovaná témata/programy na následující rok a spuštěna ucelená mediální kampaň pro potenciální žadatele. 

Připravené Zásady a Statut byly průběžně konzultovány se všemi dotčenými úseky Krajského úřadu Kraje Vysočina tj. GŘ, ODSH, OE, OI, OK, OKPPCR, OSH, OSV, OŠMS, OÚPSŘ, OZ, OŽPZ, oPKŽÚ s konečným finálním odsouhlasením předkládaných materiálů.

Stanoviska Rada Fondu Vysočiny

Rada Fondu Vysočiny na svém jednání dne 5. 6. 2018 projednala materiál a usnesením č. 0006/02/2018/RF doporučila navrhované usnesení („Rada Fondu doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu RF-02-2018-02, př. 1 a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu RF-02-2018-02, př. 2.“).

Pracovní skupina Venkov při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina

Pracovní skupina Venkov doporučuje schválení a vyhlášení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací dle předkládaných materiálů.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 na svém jednání dne 28. 5. 2018 doporučil zastupitelstvu kraje schválit navržené usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-85, př. 1 a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-85, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz