Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-86: FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace

ZK-04-2018-86.pdf, ZK-04-2018-86pr01.pdf , ZK-04-2018-86pr02.pdf , ZK-04-2018-86pr03.pdf , ZK-04-2018-86pr04.pdf

Číslo materiálu 86
Číslo jednací ZK-04-2018-86
Název FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpracoval E. Navrátilová, E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 4
Popis problému

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 2/2018 dne 27. března 2018 usnesením č. 0375 /02/2018/ZK vyhlásilo třetí ročník grantového programu na podporu předcházení vzniku odpadů a recyklaci odpadů s názvem Odpady 2018. Celková alokace grantového programu činila 3 000 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno 44 žádostí, celková požadovaná výše dotace činila 2 382 965 Kč.  Řídícím výborem (ŘV) bylo navrženo 7 žádostí na vyřazení z důvodu formálního nesouladu. Z důvodu podvisu členové ŘV hodnotili u posuzovaných žádostí pouze základní kritéria a všech 37 žádostí navrhli k poskytnutí dotace v plné výši za 1 999 580 Kč. Navrženy k podpoře jsou i žádosti Technické služby Havlíčkův Brod, Technické a bytové služby Světlá nad Sázavou a Technické služby města Pelhřimova. Tyto subjekty doložily čestné prohlášení de minimis.

Návrh řešení

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-04-2018-86, př. 1, poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-86, př. 2 a uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2018-86, př. 3. Přehled podpořených subjektů radou kraje je uveden v ZK-04-2018-86, př. 4.

Poskytnutí dotace podpoří naplňování cílů nového Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1081/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
bere na vědomí

přehled poskytnutých dotací subjektům na projekt a ve výši schválené radou kraje v materiálu ZK-04-2018-86, př. 4;

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 7. 2018)
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz