Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-87: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích

ZK-04-2018-87.pdf, ZK-04-2018-87pr01.doc

Číslo materiálu 87
Číslo jednací ZK-04-2018-87
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích
Zpracoval E. Horná, J. Bartoš
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší návrh na vyhlášení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0511/07/2013/ZK schválilo znění materiálu „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020“ č. 11/13 ve znění
Dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „Zásady“).

Na základě nabídky ministra zemědělství ke společnému Dotačnímu rámci pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 – 2020 Kraj Vysočina přistoupil a využil společné notifikace.

Rada kraje již na svém jednání dne 30. 8. 2016 uložila usnesením 1585/27/2016/RK odboru životního prostředí a zemědělství připravit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v souladu s předpisy Evropské unie k veřejným podporám v této oblasti.

V Kraji Vysočina je velké zastoupení drobných vlastníků lesa. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (dále jen „SVOL“) zastupuje společné zájmy nestátních vlastníků lesů, podílí se na tvorbě lesnické politiky a legislativy. Při pravidelné komunikaci se zástupci SVOL, odbornými lesními hospodáři a České lesnické společnosti byly diskutovány možnosti podpory do oblasti lesnictví v roce 2018 v Kraji Vysočina z důvodu klimatických změn, které by zvýšily stabilitu lesa, podpořily biodiverzitu a snížily ohrožení lesa kůrovci. Úkol o úpravě Zásad, které by reagovaly na klimatické změny, vyplynul také z jednání pracovní skupiny k řešení dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody. Pracovní skupina je poradním orgánem hejtmana Kraje Vysočina a koncem listopadu 2017 zadal hejtman Kraje Vysočina úkol odboru životního prostředí a zemědělství (OŽPZ), aby zpracoval „Návrh řešení na zadržování vody v krajině na území Kraje Vysočina.“ Součástí tohoto materiálu je záměr na zpracování nových Zásad, které by přispěly k řešení zadržování vody na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Tento materiál byl projednán s gesčním radním OŽPZ Ing. Bc. Martinem Hyským a na jednání rady kraje č. 12/2018 dne 17. 4. 2018.

Z důvodu přípravy základního rámce pro dotační politiku kraje od roku 2019, byla předkládána fiše Hospodaření v lesích pro období 2018-2020 a přistoupeno k úpravě stávajících Zásad, které budou již zčásti obsahovat požadavky koncentrovaných dotací ve Fondu Vysočiny.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství připravil Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích, které jsou součástí materiálu ZK-04-2018-87, př. 1. Předmětem dotace je: přirozená obnova, umělá obnova, opakovaná výchova, zřizování oplocenek, individuální ochrana poloodrostků a odrostků, individuální ochrana kostry porostu – mechanicky. Příjemci dotace jsou vlastníci nebo nájemci lesních pozemků, kteří se nacházejí na území Kraje Vysočina. Předpokládaná finanční alokace je 15 mil. Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1083/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Bez připomínek.

Odbor ekonomický

Finanční prostředky na tento nový dotační titul jsou uvedeny v rozpočtu kraje na rok 2018 jako další možné požadavky odboru pod čarou. Pokud tedy dojde ke schválení těchto zásad a bude známa finanční potřeba z těchto zásad vyplývající, bude nutné řešit rozpočtovým opatřením objem potřebných finančních prostředků. Provedení rozpočtového opatření se bude řešit v souladu se čl. 7 odst. 4 navrhovaných „Zásad“.

Odbor regionálního rozvoje

Předkládané Zásady jsou pro žadatele jednoduchým a srozumitelným systémovým dotačním nástrojem v souladu s definicí Programu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-04-2018-87, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz