Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-04: Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-04-2020-04.pdf, ZK-04-2020-04pr01.pdf , ZK-04-2020-04pr02.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací ZK-04-2020-04
Název Žádost města Žirovnice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina obdržel žádost města Žirovnice (dále jen „Město“) o dotaci na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) (ZK-04-2020-04, př. 1). Dotaci od kraje Město plánuje využít na úhradu části své spoluúčasti ke státní dotaci od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR) z dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Město obdrží státní dotaci ve výši 2 500 000 Kč. Zbývající část ceny CAS, jejíž předpokládaná výše je 6,7 mil. Kč, musí Město uhradit z vlastních zdrojů.

Návrh řešení

Navrhuje se schválit žádost Města Žirovnice a poskytnout z rozpočtu kraje dotaci ve výši 500 000 Kč na nákup CAS. Dotaci poskytnout po realizaci nákupu a předložení závěrečné zprávy a vyúčtování.

Udržení kvalitního vozového parku jednotky SDH představuje mimo jiné jeho pravidelnou obměnu. To je finančně velmi nákladná záležitost, zejména u CAS, a to i přesto, že obec získá statní dotaci. Je v zájmu kraje, aby jednotky SDH obcí byly stoprocentně spolehlivé. Jsou součástí IZS, které působí na území kraje, a nemalou měrou přispívají k bezpečnosti regionu. Je proto vhodné podpořit zejména ty obce, které jsou při obnově požární techniky iniciativní. Pokud obec přistoupí k pořízení nové CAS, jedná se o velký zásah do jejího rozpočtu a dotace od kraje je pro ni významnou pomocí. Takto aktivní obce kraj podpořil i v minulých letech. V loňském roce to byl městys Štoky a letos městys Kamenice. Dotace byla poskytnuta ve stejné výši 500 000 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 19. 5. 2020 a usnesením č. 0860/16/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace: ID O02955

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerv a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 89 009 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci Městu Žirovnice, IČO 00249505 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2020-04, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-04, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2020)
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz