Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-05: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-04-2020-05.pdf, ZK-04-2020-05pr01.pdf , ZK-04-2020-05pr02.pdf , ZK-04-2020-05pr03.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací ZK-04-2020-05
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o rozdělení a poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 (dále jen „Program“), který schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 17. 3. 2020 usnesením č. 0155/02/2020/ZK.

Program je určen na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Dotace z programu bude poskytnuta obcím na území kraje za účelem vybavit JPO speciálním technickým zařízením – přenosným motorgenerátorem se spalovacím motorem, který bude sloužit k výrobě elektrické energie (dále jen „elektrocentrála“) při činnostech za mimořádné situace, kdy dojde, např. z důvodu živelních pohrom, k výpadku dodávek elektrické energie a bude nutno zajistit náhradní zásobování objektů a míst, jejichž chod je nezbytný pro zajištění základních funkcí v území. Celkový objem finančních prostředků v programu je 2 000 000 Kč.

O dotaci mohly žádat obce, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V, vyjma obcí, které již na tuto jednotku za tímto účelem dotaci od kraje čerpaly v  předchozích dvou letech. Minimální výše dotace je 25 000 Kč, maximální 35 000 Kč na jeden projekt. Minimální spoluúčast žadatele je ve výši 50 %.

Do Programu podalo žádost 20 obcí, z nichž 2 jsou navrženy k vyřazení pro administrativní nesoulad. Jedna obec podala žádost mimo termín pro podávání žádostí stanovený výzvou. Ve druhém případě žádá obec o dotaci na elektrocentrálu, která nesplňuje výzvou předepsané technické podmínky. Ostatní žádosti podmínky Programu splňují. Jedná se o nesoutěžní program, výběr projektů byl proveden na základě času podání. Celková výše požadovaných dotací (695 124 Kč) nepřekročila celkovou alokaci finančních prostředků v Programu a je možné poskytnout dotaci všem žadatelům splňujícím podmínky výzvy Programu.

Návrh řešení

Navrhuje se v souladu s podmínkami Programu poskytnout dotaci všem žadatelům, kteří splnili podmínky Programu, a uzavřít s nimi smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 2. Jedná se o 18 žádostí v celkové výši 626 985 Kč. Výpis žádostí je uveden v materiálu ZK-04-2020-05, př. 1. Žádosti jsou součástí smluv v materiálu ZK-04-2020-05, př. 2.

Žádosti uvedené v materiálu ZK-04-2020-05, př. 3 je doporučeno nepodpořit z důvodu administrativního nesouladu s výzvou Programu.

Dotace z Programu podpoří další rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí zařazených do plánu plošného pokrytí Kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2020. Dotace za tímto účelem byla poskytována i v roce 2018 a 2019. Její výše a možnosti využití zůstaly nezměněny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 0996/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02785.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2020 (ORJ 1500000006) činí 2 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 626 985 Kč dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 68 139 Kč dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 3.
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2021)
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz