Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-06: Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-04-2020-06.pdf, ZK-04-2020-06pr01.pdf , ZK-04-2020-06pr02.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací ZK-04-2020-06
Název Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic (dále jen „PZ“).

Zastupitelstvo Kraje Vysočina se rozhodlo podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR a na svém zasedání dne 2. 2. 2016 se usnesením č. 0008/01/2016/ZK k tomu i zavázalo. Obcím, které kraj požádají o finanční pomoc, kraj poskytne v jednotlivých případech dotaci do výše 2/3 přiznané státní dotace, maximálně však 300 000 Kč na dopravní automobil a 3 000 000 Kč na PZ.

Obce, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci, postupně využívají usnesení zastupitelstva a podávají žádosti o dotace z rozpočtu kraje.

Nyní požádala obec Hořice o dotaci na novou PZ. Obec žádá o částku 3 000 000 Kč. Žádost je součástí mat. ZK-04-2020-06, př. 2.

V letošním roce se jedná v pořadí o druhou žádost o dotaci na PZ. Celková částka již schválené dotace (2 368 291 Kč, usnesení č. 0084/02/2020/ZK) a nyní navržené dotace činí 5 368 291 Kč.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obec Hořice, která byla úspěšná se svou žádostí o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení PZ, a poskytnout této obci dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 3 000 000 Kč dle materiálu ZK-04-2020-06, př. 1.

Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 0997/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02941.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 89 009 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Hořice, IČO: 00248223, ve výši 3 000 000 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu ZK-04-2020-06, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-06, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2021)
Termín 30. 9. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz