Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-07: Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-04-2020-07.pdf, ZK-04-2020-07pr01.pdf , ZK-04-2020-07pr02.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-04-2020-07
Název Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů (dále jen „DA“) do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic (dále jen „PZ“).

Zastupitelstvo Kraje Vysočina se rozhodlo podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR a na svém zasedání dne 2. 2. 2016 usnesením č. 0008/01/2016/ZK se k tomu i zavázalo. Obcím, které kraj požádají o finanční pomoc, kraj poskytne v jednotlivých případech dotaci do výše 2/3 přiznané státní dotace, maximálně však 300 000 Kč.

Obce, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci na DA, postupně využívají usnesení zastupitelstva a podávají žádosti o dotace z rozpočtu kraje. V letošním roce kraj dosud podpořil 11 obcí v celkové částce 3 300 000 Kč. Tyto žádosti byly schváleny usneseními č. 0006/01/2020/ZK a č. 0165/03/2020/ZK.

Nyní požádalo o dotaci na DA 9 obcí. Celkem obce žádají o částku 2 700 000 Kč. Celková výše dotací navržená ke schválení je ve stejné výši. Seznam obcí a navržené dotace jsou uvedeny v materiálu ZK-04-2020-07, př. 1.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obce, které byly úspěšné se svými žádostmi o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení DA, a poskytnout těmto obcím dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 2 700 000 Kč dle materiálu ZK-04-2020-07, př. 1. Dotace jsou v jednotlivých případech navrženy ve výši 2/3 státní dotace.

Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 0998/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02924.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 89 009 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 700 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2020-07, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-07, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 700 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 700 000 Kč na poskytnutí dotací.

Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 9. 2021)
Termín 30. 9. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz