Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-09: Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020

ZK-04-2020-09.pdf, ZK-04-2020-09pr01.xls , ZK-04-2020-09pr02.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-04-2020-09
Název Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 2. 2020 usnesením č. 0005/01/2020/ZK rozhodlo o poskytnutí dotace organizátorům významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v Kraji Vysočina v roce 2020.
Vzhledem k epidemii koronaviru došlo u některých akcí ke změnám termínu konání, rozsahu i celkového rozpočtu, na jejichž základě byly upraveny výše dotace. Změny jsou zaznamenány v žádostech, které jsou součástí materiálu ZK-04-2020-09, př. 2.

Seznam akcí včetně změn termínů a výše dotace je obsahem materiálu ZK-04-2020-09, př. 1.

Návrh řešení

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje uzavřít s žadateli dodatky ke smlouvě dle materiálu ZK-04-2020-09, př. 2 a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-04-2020-09, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1001/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s navrženými úpravami u sportovních akcí.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byly zaevidovány v systému eDotace ID O02902.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz