Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-15: Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů

ZK-04-2020-15.pdf, ZK-04-2020-15pr01.xlsx , ZK-04-2020-15pr02.xlsx , ZK-04-2020-15pr03.xlsx

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-04-2020-15
Název Návrh na změnu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění sdílených daňových příjmů
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Vláda ČR vzhledem k šíření pandemie nového typu koronaviru SARS-CoV2 vyhlásila dne 12. 3. 2020 nouzový stav, který byl ukončen 17. 5. 2020. V této souvislosti se výrazně zpomalila ekonomika státu a není jasné, jak dlouho tato nepříznivá situace potrvá a jaké skutečné dopady bude mít. Jisté je, že výše popsaná situace se odrazí na vývoji plnění sdílených daňových příjmů kraje, jak tomu napovídá vývoj daňových příjmů za období leden – květen 2020, který je obsahem materiálu ZK-04-2020-15, př. 3.

Kraj Vysočina má ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 narozpočtovány daňové příjmy ze sdílených daní ve výši 5 230 000 tis. Kč. I přes kritérium opatrnosti při sestavování rozpočtu kraje na rok 2020 je třeba reagovat na mimořádnou situaci úpravou rozpočtu kraje na rok 2020 v příjmové i výdajové části. V dubnu 2020 proběhla se správci rozpočtových prostředků jednání za přítomnosti Ing. Martina Kukly, náměstka pro oblast financí a majetku o možných úsporách na svých rozpočtových kapitolách. Odbor ekonomický zpracoval materiál na možné úspory rozpočtu kraje na rok 2020. Rada kraje usnesením 0746/14/2020/RK uložila vedoucím odborů krajského úřadu, vedoucí oddělení hospodářské správy a vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů nečerpat výdaje na jednotlivých kapitolách ve výši vyčíslených možných úspor rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Ekonomický odbor po dohodě s Ing. Martinem Kuklou a na základě ekonomického vývoje navrhuje v této situaci zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 1, kterým budou sníženy sdílené daňové příjmy kraje o celkovou částku 240 020 tis. Kč. Současně navrhujeme schválit snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u některých příspěvkových organizací v odvětví kultury (jedná se o mimořádné dotace) a u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (jedná se o úsporu prostředků za zimní údržbu silnic za období leden až únor 2020) dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1008/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje v roce 2020 dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 1;
  • snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz