Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-41: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-04-2020-41.pdf, ZK-04-2020-41pr01.pdf , ZK-04-2020-41pr02.pdf , ZK-04-2020-41pr03.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací ZK-04-2020-41
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval R. Žižka
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu „Bezpečná silnice 2020“. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2020 dne 11. 2. 2020 usnesením č. 0067/01/2020/ZK vyhlásilo pro obce a města program na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při realizaci projektů řešících osvětlení přechodů pro chodce a výstavbu nebo modernizaci zastávek veřejné linkové dopravy. Celkový objem finančních prostředků programu „Bezpečná silnice 2020“ je 1 500 000 Kč. Uzávěrka programu byla dne 24. 4. 2020. Žadatelé předložili 22 žádostí s celkovým finančním požadavkem ve výši 2 590 793 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu bylo vyřazeno 6 žádostí, zbývajících 16 žádostí bylo dále hodnoceno. V souvislosti s epidemiologickou situací a v návaznosti na interní opatření krajského úřadu proběhlo hodnocení projektů a hlasování elektronicky. Členové řídicího výboru navrhli 12 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši, 1 projekt bude poměrně krácen a zbývajícím 3 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace. Mezi podpořené projekty byla rozdělena celá alokace programu ve výši 1 500 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) na základě usnesení řídicího výboru programu navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 1.

Současně ODSH navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 3.

ODSH na základě usnesení řídicího výboru programu navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 0995/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu „Bezpečná silnice 2020“ (ORJ 1000000002) činí 1 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 3;
  • neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 2.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz