Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-43: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-04-2020-43.pdf, ZK-04-2020-43pr01.pdf , ZK-04-2020-43pr02.pdf , ZK-04-2020-43pr03.pdf , ZK-04-2020-43pr04.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací ZK-04-2020-43
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ zaměřeného ve dvou podprogramech na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v Kraji Vysočina určeného pro upravovatele lyžařských běžeckých tras (podprogram A s alokací 800 000 Kč) a vlastníky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (podprogram B s alokací 700 000 Kč).

Uzávěrka programu byla dne 8. 4. 2020 a doručeno bylo 12 žádostí s celkovou požadovanou podporou 1 029 643 Kč, přičemž alokace programu byla 1 500 000 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu nebyla vyřazena žádná žádost. Do podprogramu A) Lyžařské běžecké trasy nebyla doručena žádná žádost a do podprogramu B) Doprovodná infrastruktura bylo doručeno 12 žádostí. Řídící výbor rozhodl nevyčerpané finanční prostředky z podprogramu A) převést do podprogramu B) a využít celou alokovanou částku programu na podporu všech 12  doručených žádostí. Z důvodu podvisu byla hodnocena pouze základní kritéria, bodování kritérií specifických by na doporučení projektů a výši dotace nemělo za tohoto stavu vliv.

Zasedání řídícího výboru programu "Infrastruktura cestovního ruchu 2020" z důvodu aktuální epidemiologické situace v ČR a v návaznosti na interní opatření KrÚ a rozhodnutí rady kraje (usnesení č. 0680/12/2020/RK ze dne 14. 4. 2020) proběhlo distančně v období 22. 4. - 11. 5. 2020. Řídícím výborem bylo navrženo přidělení podpory v plné požadované výši všem 12 hodnoceným žádostem v celkovém objemu požadovaných dotací 1 029 643 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v návaznosti na usnesení řídícího výboru programu "Infrastruktura cestovního ruchu 2020" navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-43, př. 2 a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2020-43, př. 4.

Materiály ZK-04-2020-43, př. 1 a ZK-04-2020-43, př. 3 jsou předkládány zastupitelstvu pouze na vědomí, o poskytnutí dotací těmto žadatelům rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1021/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Infrastruktura cestovního ruchu 2020 (ORJ 4000000011) činí 1 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-43, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-43, př. 4.
Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz