Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-46: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí druhé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

ZK-04-2020-46.pdf, ZK-04-2020-46pr01.xls

Číslo materiálu 46
Číslo jednací ZK-04-2020-46
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí druhé splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím druhé splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen „Vysočina Tourism“), která byla poskytnuta organizaci na realizaci projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (dále jen „EuroVelo 13“).

Vysočina Tourism realizovala uvedený projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020, přičemž celkové náklady projektu byly plánovány ve výši 2 628 840 Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0143/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu „EuroVelo 13“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu poskytnutím zápůjčky včetně závazku na krytí finanční spoluúčasti organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu kraje. V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.0496/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 2 628 840 Kč na krytí výdajů na realizaci projektu „EuroVelo 13“.

Dne 24. 4. 2020 obdržela Vysočina Tourism na svůj projektový účet finanční prostředky ve výši 222 700,94 Kč (8 439,19 EUR) za monitorovací období 1. 3. 2018 - 31. 8.  2018. V souladu se  smlouvou vrátila Vysočina Tourism dne 27. 4. 2020 na účet kraje část půjčených finančních prostředků odpovídajících výši přijaté dotace v částce 222 700,94 Kč. Přehled výše poskytnutých dotací z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu "EuroVelo 13" je obsahem materiálu ZK-04-2020-46, př. 1.

S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 19. 5. 2020 a usnesením č. 0866/16/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 222 700,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz