Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-48: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“

ZK-04-2020-48.pdf, ZK-04-2020-48pr01.pdf , ZK-04-2020-48pr02.pdf , ZK-04-2020-48pr03.doc

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-04-2020-48
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o uzavření smlouvy o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále také „Vysočina Tourism“) za účelem předfinancování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0217/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu do výše 497 058 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu kraje.

Projekt byl předložen do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 dne 16. 5. 2019. Celkový rozpočet projektu pro Vysočina Tourism je ve výši 19 818,82 EUR, tj. cca 497 058 Kč při kurzu 25,08 Kč/EUR, finanční spoluúčast Vysočina Tourism činí 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu a odpovídá částce cca 49 705,80 Kč. Celková výše předpokládaných dotací z ERDF je 16 846,06 EUR, tj. cca 422 499,30 Kč, celková výše dotací ze státního rozpočtu 990,94 EUR, tj. cca 24 852,90 Kč. K podepsání smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF mezi řídícím orgánem a partnery projektu došlo dne 4. 3. 2020. Základní informace o projektu ve formě projektové fiše a celkového předpokládaného rozpočtu jsou uvedeny v materiálech ZK-04-2020-48, př. 1 a ZK-04-2020-48, př. 2.

Návrh řešení

Na základě schváleného projektového záměru v orgánech kraje odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Vysočina Tourism bezúročnou zápůjčku ve výši 497 058 Kč za účelem realizace projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v  oblasti digitalizace v  kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu ZK-04-2020-48, př. 3 a  současně schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Kultura.

Poskytnutá zápůjčka bude určena k předfinancování celého projektu. Po ukončení projektu a  v souvislosti s vrácením poskytnuté zápůjčky budou rozpočtovým opatřením organizaci poskytnuty finanční prostředky ve stanovené výši finanční spoluúčasti z celkových způsobilých výdajů. Zápůjčka bude čerpána dle potřeb projektu na základě žádostí organizace. Vracení finančních prostředků se předpokládá nejpozději do konce roku 2024.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1016/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu ZK-04-2020-48, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 497 058 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 497 058 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu ZK-04-2020-48, př. 3.

Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz