Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-60: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT

ZK-04-2020-60.pdf, ZK-04-2020-60pr01.xlsx , ZK-04-2020-60pr02.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací ZK-04-2020-60
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
Zpracoval M. Kastner, K. Smetanová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpor na organizaci soutěží vyhlašovaných MŠMT.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0489/07/2019/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. V Rozpočtu kraje 2020 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora soutěží a přehlídek – je uvažována částka 2 200 000 Kč na „Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT“ (PŘÍLOHA Š2). V roce 2020 budou okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT realizovat organizace uvedené v příloze 1 tohoto materiálu. Jedná se o 5 organizací, z nichž u 1 je zřizovatelem Kraj Vysočina, 4 organizace jsou zřizovány obcemi.

Těmto organizacím navrhujeme přidělit dotaci v celkové výši 1 998 057 Kč dle materiálu ZK-04-2020-60, př. 1.

Soutěže jsou financovány z jednak z prostředků MŠMT a jednak z prostředků kraje, jichž se týká tento materiál. Dotaci, kterou na tyto soutěže poskytuje MŠMT, obdržel kraj v prvním čtvrtletí roku 2020 ve  výši 2 983 000 Kč, dle rozhodnutí MŠMT č. 0007/9/SOU/2020 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci příspěvkovým organizacím Dům dětí a mládeže Třebíč, Active - Středisko volného času Žďár nad Sázavou a AZ Centrum Havlíčkův Brod - SVČ, které zřizují obce, na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu ZK-04-2020-60, př.  1. Částku ve výši 1 868 000 Kč uhradit z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže.

Podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a  uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Smlouvy o poskytnutí dotace obsahuje materiál ZK-04-2020-60, př. 2. Nedílnou součástí těchto smluv jsou žádosti o poskytnutí dotace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 19. 5. 2020 a usnesením č. 0886/16/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti – podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce je uvažována částka 2 200 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (ÚZ 00031).

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, Dům dětí a mládeže Třebíč, Active - Středisko volného času Žďár nad Sázavou a AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času, které zřizují obce, v celkové výši 1 868 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu ZK-04-2020-60, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2020-60, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz